top of page

De organisatie

Geschiedenis

De eerste beroepsvereniging werd opgericht op 9 november 1988 als Nederlandse Vereniging van Tolken voor Doven (NVTD). In 1997 wijzigde de naam van de vereniging naar NBTG. Ook werden in dat jaar een secretariaatsmedewerker en beleidsmedewerker aangetrokken. De NVTD had in 1997 nog geen honderd leden, inmiddels telt de NBTG er rond 450.

In de jaren sinds de oprichting werkte de NBTG hard aan de professionalisering van het beroep. De oprichting van het onafhankelijke register tolken gebarentaal, was een van de grote stappen op weg naar het bevorderen en bewaken van de kwaliteit.

Het Register voor Tolken Gebarentaal en Schrijftolken bevordert en bewaakt de kwaliteit en geeft klanten, bemiddelingsbureaus en overheidsinstanties duidelijkheid over de kwalificaties van een tolk gebarentaal. Daarnaast stimuleert de NBTG de ontwikkeling van specialisaties en zet daartoe in samenwerking met het RTGS een specialisatiesysteem op.

We zijn ook nauw betrokken bij diverse overlegorganen van en voor tolken, zoals het european forum of sign lauguage interpreters (efsli) en bieden interessante nascholingsworkshops en publicaties aan.

De organisatie
Missie en visie

Missie en visie

Missie
De Nederlandse Beroepsvereniging Tolken Gebarentaal (NBTG) behartigt de collectieve belangen van tolken gebarentaal op alle niveaus, streeft naar voortschrijdende professionalisering van het beroep, creëert een ontmoetingsplek voor haar leden en biedt hen ook individueel voordeel.

 

Visie
De meeste tolken zijn zelfstandig ondernemer en hun werkzaamheden worden grotendeels op basis van een tolkvoorziening voor dove en slechthorende personen door de overheid gefinancierd. In het kader van die tolkvoorziening heeft een register de taak om de kwaliteit van de geregistreerde tolken te bewaken door specifieke opleidingsvoorwaarden te stellen bij registratie, waaronder de verplichting tot permanente educatie.
Het bundelen van krachten door collectieve belangenbehartiging in het overleg met de overheid en met het register is daarom van groot belang. 

 

De erkenning van communicatie als fundamentele uiting van menselijk gedrag en het recht van ieder individu om gebruik te mogen maken van zijn of haar meest natuurlijke taal is de basis van het beroep tolk gebarentaal.
Het beroep tolk Nederlandse gebarentaal ontwikkelt zich nog steeds en de beroepsgroep groeit ook nog steeds, zij het in een gematigd tempo. De doelgroep waar tolken mee samenwerken is heel gevarieerd en, door o.a. technologische ontwikkelingen aan verandering onderhevig.

 

Op basis van hun professionele expertise zijn tolken in staat om inhoud te geven aan hun taak om de communicatie tussen dove/slechthorende en horende mensen te faciliteren. De kwaliteit van het werk van tolken is daarom van cruciaal belang voor optimale communicatie. Kennisuitwisseling zorgt ervoor dat een beroepsgroep kan groeien en verder kan professionaliseren. De NBTG wil hét netwerk zijn voor tolken gebarentaal waar tolken en andere professionals beroepsgerelateerde kennis kunnen halen én brengen.

 

De NBTG vindt het ook belangrijk om een ontmoetingsplek voor haar leden te creëren waar zij met elkaar van gedachten kunnen wisselen en ervaringen kunnen delen.

 

Tot slot zorgt de collectiviteit van alle leden er voor dat de NBTG ook individuele (financiële) voordelen kan bieden aan haar leden.

Bestuur

De NBTG heeft een algemeen bestuur. Het bestuur houdt zich bezig met het uitzetten van het beleid en vergadert één maal in de maand. Het bestuur bestaat volledig uit vrijwilligers. Het bestuur wordt ondersteund door twee parttime, freelance krachten; een bureaucoördinator die ook de financiële administratie verzorgt (Minke Salomé) en een directeur (Monica Hübner) die tevens de communicatie verzorgt.

Het bestuur van de NBTG wordt ondersteund door verschillende werkgroepen (o.a. Ontwikkeling & Scholing, Beroepscodes) bij het uitvoeren van de verenigingstaken.

Wil jij ook als vrijwilliger een steentje bijdragen? Dan kan, graag zelfs. Neem contact op via info at nbtg.nl en laat weten welke werkgroep jij wilt ondersteunen.

Het bestuur van de NBTG wordt gevormd door:

  • Kees-Ate van der Meer, voorzitter

  • Renske Maes, vice-voorzitter

  • Marlous Vredenbregt, secretaris

  • Marieke Snijder, penningmeester

  • Ramon van Renssen, bestuurslid

  • Carola Jochemsen, bestuurslid

  • Afke van Elewout, studentbestuurslid

Bestuur

Interpres

Interpres is het digitale magazine van de NBTG dat drie maal per jaar verschijnt. Het staat vol met achtergrondinformatie en leuke wetenswaardigheden over het vak tolk gebarentaal.
Vraag nu een gratis proefnummer aan of word lid van de NBTG.  Donateurs en (belangstellende) leden ontvangen het blad automatisch drie keer per jaar.

Publicatiedata
De Interpres verschijnt in april, juli en november

 
Redactieadres
E-mail: interpres@nbtg.nl

Interpres

Steun ons

Ben je geen tolk (in opleiding), maar draag je ons werk wel een warm hart toe?

Ben je lid en wil je als vrijwilliger ons werk ondersteunen?

Ben je lid en wil je ons financieel extra ondersteunen?

Steun ons
bottom of page