top of page

Veelgestelde vragen

 • Welke tarieven moet ik berekenen als ik een opdracht bijvoorbeeld in december uitvoer, maar in januari pas factureer?"
  Je moet altijd de tarieven factureren die in het jaar dat je de opdracht hebt uitgevoerd van kracht zijn. Dus als je in december 2019 hebt getolkt, moet je op de factuur die je in januari 2020 verstuurt het tarief van 2019 hanteren.
 • Welk tarief geldt voor opdrachten die buiten de tolkvoorziening vallen?
  Voor opdrachten buiten de voorziening kun je zelf een tarief vaststellen. De NBTG kan hiervoor i.v.m. de NMA geen richtlijnen geven.
 • Wat is de minimale tijd die ik kan factureren?
  Voor zowel werk- en leefuren is dat een kwartier. Bij onderwijsuren geldt de werkelijke tijd in minuten. Een lesuur in de onderwijssituatie tussen 08.00 uur en 18.00 uur op basis van werkelijke lengte in minuten. Meer informatie hierover is te vinden in het Protocol Voorzieningen van het UWV.
 • Wanneer is er sprake van buitengewone werktijden en mag ik dus een hoger tarief declareren? Welk tarief is dat?
  Voor de bepaling van de verhoging van de uurvergoeding in geval van buitengewone werktijden is aansluiting gezocht bij de cao Welzijn. In het Protocol Voorzieningen staan de uurvergoedingen vermeld in geval van buitengewone werktijden. De daarin genoemde opslagpercentages gelden alleen als de tolk in Nederland zijn diensten verleent. Tolkt een tolk voor een klant tijdens diens verblijf in het buitenland, dan geldt er geen opslagpercentage
 • Hoe moet ik mijn kilometers berekenen?
  De te vergoeden kilometers gelden alleen wanneer daadwerkelijk is gereisd, ongeacht het vervoermiddel. De kilometers worden berekend volgens de ‘snelste route’ en op basis van volledige postcodes. UWV berekent de reisafstand enkele reis, rondt deze af naar boven en vermenigvuldigt deze met 2.
 • Als ik meerdere opdrachten op een dag tolk, maar tussendoor naar huis kan, hoe bereken ik dan mijn kilometers?"
  Kun je tussendoor naar huis, dan tel je per opdracht apart de kilometers. Zowel heen als terug. Stel dat je van de tolkopdracht in plaats A doorreist naar de tolkopdracht in plaats B, dan declareer je dus de kilometers van huis naar opdracht A, van A naar opdracht B en van opdracht B weer terug naar huis.
 • Zijn er uitzonderingen op het maximaal aantal te declareren kilometers?
  Ja die zijn er. Er is een verschil tussen de werk- en onderwijsuren aan de ene kant en de leefuren aan de andere kant. Voor een aantal gebieden in Nederland geldt een uitzonderingssituatie, omdat het aanbod van (schrijf)tolken daar minimaal is en er vaak niet aan het maximum van 220 kilometer (werk/onderwijs) of 120 kilometer (leef) retour kan worden voldaan. Tolkcontact en UWV hanteren hiervoor een postcodekaart. Omdat het aanbod van schrijftolken lager is dan voor de tolken gebarentaal ligt de grens voor hen iets ruimer. Voor opdrachten binnen de bruine postcodegebieden geldt een strikte 120 (leef) kilometer-maximalisering. Daar wordt het aanbod van beide groepen tolken voldoende geacht.
 Daarnaast bestaat de mogelijkheid aanspraak te maken op de hardheidsclausule als er om een andere reden meer kilometers gereden moet worden door de tolk. Voor meer informatie daarover kan de klant contact opnemen met UWV.
 • Mag ik wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten berekenen over te laat betaalde facturen?
  Over het algemeen geldt er een betalingstermijn van 30 dagen, dit kan je ook op je factuur vermelden. Indien je niet expliciet de uiterste betaaldatum vermeldt dan mag je rekenen vanaf de dag nadat jouw factuur is ontvangen. Overheidsinstanties hanteren een betalingstermijn van 30 dagen. De betalingstermijn verstrijkt na 30 dagen, vanaf het moment van ontvangst van de factuur.
 De wettelijke rente en de incassokosten kunnen ook achteraf nog gevorderd worden omdat deze bedragen zonder aanmaning verschuldigd zijn vanaf de dag volgende op de dag waarop de wettelijke of overeengekomen uiterste dag van betaling is verstreken. Zie de vragen hieronder voor meer informatie over dit onderwerp.
 • Hoe werkt het berekenen van wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten?
  Over het algemeen geldt er een betalingstermijn van 30 dagen, dit kan je ook op je factuur vermelden. Indien je niet expliciet de uiterste betaaldatum vermeldt dan mag je rekenen vanaf de dag nadat jouw factuur is ontvangen. Overheidsinstanties hanteren een betalingstermijn van 30 dagen. De betalingstermijn verstrijkt na 30 dagen, vanaf het moment van ontvangst van de factuur. Wettelijke rente en de incassokosten kunnen ook achteraf nog gevorderd worden omdat deze bedragen zonder aanmaning verschuldigd zijn vanaf de dag volgende op de dag waarop de wettelijke of overeengekomen uiterste dag van betaling is verstreken. Aanmaning/herinnering sturen? Bij instanties hoef je geen aanmaning te sturen, bij particulieren moet je een aanmaning sturen waarbij een betalingstermijn van 14 dagen geldt. In de aanmaning vermeld je dan ook het bedrag voor de incassokosten en de wettelijke rente die je gaat heffen na afloop van de betalingstermijn van 14 dagen. Wettelijke rente Op dit moment is de wettelijke rente voor handelstransacties 8%. Handelstransacties geldt voor alle overeenkomsten met bedrijven en overheidsorganisaties. Voor niet-handelstransacties (dus particulieren of consumenten) is de rente 2%. Controleer altijd de stand van de rente aangezien deze kan wijzigen. Hier is een rekenhulp; je kiest daar voor ‘wettelijke rente voor handelstransacties (samengesteld)’. Buitengerechtelijke incassokosten Als het bedrag niet op tijd is betaald dan mag je vanaf de dag na het verlopen van de uiterste betaaldatum incassokosten rekenen naast de wettelijke rente. De incassokosten bedragen minimaal € 40,- en maximaal € 6.775,-. De berekening is wettelijk vastgelegd en gaat aan de hand van een percentage en een staffel. Tot € 2.500,- reken je 15% (met een minimum van € 40,-). Deze kosten mag je in rekening brengen als je ook daadwerkelijk werk verzet hebt om je facturen betaald te krijgen, bijvoorbeeld door aanmaningen te sturen. Kijk hier voor de bedragen met percentages en de minimale en maximale berekening. BTW Tolkleden moeten een aparte rekening sturen voor de wettelijke rente en incassokosten zonder BTW. Dus geen BTW berekenen over de wettelijke rente en incassokosten. Als geen BTW wordt berekend, dan hoeft ook niet afgedragen te worden.
 • Is er een rekenvoorbeeld voor wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten?
  Datum voorbeeld: Op 1 maart 2017 ontvangt de overheidsinstantie/het bedrijf je factuur. Dan beginnen de 30 dagen te tellen vanaf 2 maart. * Op 31 maart is dan de betalingstermijn verstreken. Op 1 april mag je dan een factuur sturen met daarop het nog openstaande bedrag, met daarbij de incassokosten en de wettelijke rente. Rekenvoorbeelden: Hieronder 2 voorbeelden van factuurbedragen waarbij de betaaltermijn is verstreken en je de wettelijke rente + de incassokosten mag berekenen: Voorbeeld 1 factuur rente +incassokosten: Openstaand incl BTW bedrag is € 100,- Incassokosten: € 40,- Wettelijke rente: €…. Totaal= 140+ wettelijke rente Voorbeeld 2 Openstaand incl BTW bedrag is € 750,- Incassokosten: € 112,50,- Wettelijke rente: €…. Totaal= €750+ € 112,50 + wettelijke rente * dit geldt alleen als je zelf geen andere afspraken hebt gemaakt over de betalingstermijn.
 • Ik ben aangevraagd te komen tolken binnen een WSW bedrijf. Wie moet mijn factuur betalen?
  Binnen het speciaal onderwijs en WSW-verband (Wet Sociale Werkvoorziening) is het niet mogelijk een beroep te doen op de tolkvoorziening. Dove tolkgebruikers hebben dan dus ook geen beschikking over tolkuren vanuit UWV. Zij komen wel in aanmerking voor de toekenning van tolkuren voor de leefsfeer, maar deze mogen niet ingezet worden in het speciaal onderwijs of de sociale werkplaats. De instelling voor het speciaal onderwijs en/of de sociale werkplaats moet de tolk bekostigen vanuit het budget dat zij krijgen voor de leerling en/of werknemer.
 • Ik ben gevraagd een gesprek bij UWV voor een WSW-indicatie te komen tolken. Wie is verantwoordelijk voor de betaling?
  UWV heeft aangegeven dat zij op grond van artikel 35 van de Wet WIA UWV niet bevoegd is om voorzieningen, waaronder vergoedingen van doventolken, te vergoeden aan cliënten die in WSW-verband of in een beschutte dienstbetrekking onder verantwoordelijkheid van de WSW werken. Maar zolang de cliënt niet in een van deze beide situaties werkzaam is, is UWV wel bevoegd en moet zij de vergoedingen verstrekken. Als de cliënt bij het werkbedrijf (UWV) wordt uitgenodigd voor een gesprek over een WSW-indicatie, moet het werkbedrijf de tolk regelen en betalen.
 • Ik ben gevraagd te komen tolken voor een sollicitatiegesprek binnen een WSW-setting. Wie is hier verantwoordelijk voor de betaling?
  Als de cliënt solliciteert naar bijvoorbeeld een beschutte werkplek is hij waarschijnlijk geïndiceerd voor een werkplek in WSW-verband. De WSW-indicatie mag voor UWV geen belemmering zijn de tolkvergoeding te weigeren. De cliënt werkt op het moment van sollicitatie immers nog niet in de WSW. Het maakt geen verschil of de cliënt wordt aangenomen dan wel afgewezen voor de functie. Ook in deze situatie is UWV verantwoordelijk voor de betaling.
 • Worden getolkte uren voor een sollicitatiegesprek tot de leefuren gerekend of tot de werkuren?
  Alles wat leidt naar werk valt onder de werksfeer. Ook sollicitatiegesprekken, re-integratietrajecten etc.. vallen hier dus onder. Heeft de klant nog geen toekenning voor werkuren? Dan moet hij/zij deze bij UWV aanvragen.
 • Ik heb een tolkopdracht waarvoor ik heel veel moet voorbereiden. Kan ik de uren die ik gebruik om voor te bereiden in rekening brengen?
  Volgens de huidige regelgeving is het niet mogelijk deze extra uren te rekenen. De overheid geeft aan dat de voorbereidingstijd al opgenomen is in het uurtarief.
 • Is het normaal dat de notaris de gegevens van de tolk bij het passeren van een hypotheek opneemt in de koopakte?
  Als tolk moet je bij een notaris ook de akte ondertekenen die gepasseerd wordt. De wet op het notarisambt zegt hierover het volgende: Indien een verschijnende partij de taal van de akte niet voldoende verstaat, verschijnt mede een tolk, die zo mogelijk ook beëdigd vertaler is, die de zakelijke inhoud van de akte vertaalt. De akte wordt dan mede door hem ondertekend. Van zijn bijstand wordt in het slot van de akte melding gemaakt. De tolk tekent niet voor de inhoud, maar verklaart door deze handtekening alles vertaald te hebben.
 • Hoe zit het met de gebruikersrechten van beeldmateriaal waarbij ook tolken gefilmd worden/zijn?
  Het wel of niet mogen publiceren van beeldmateriaal heeft te maken met de privacyschending van de geportretteerde en de wijze waarop de foto/film is gemaakt (in opdracht of niet in opdracht). In de meeste openbare situaties is er geen sprake van fotografie in opdracht en kunnen de foto's of het filmmateriaal gebruikt worden, zeker wanneer het momentopnames betreft.
 • Tolken op organisatie-uren; hoe zit het nou precies?
  Let op: organisatieuren mogen alleen worden ingezet als meerdere tolkgebruikers tegelijkertijd gebruikmaken van dezelfde tolk. Het administratief afhandelen van een tolkopdracht op organisatieuren bij Tolkcontact wijkt voor de tolk nu niet meer af van een tolkopdracht voor een individuele tolkgebruiker. De coördinator van de organisatie die tolkuren toegekend heeft gekregen ontvangt van elke afgeronde tolkopdracht een bevestiging van Tolkcontact en kan dit op deze manier controleren. Net als bij de reguliere tolkopdrachten voert Tolkcontact ook bij deze opdrachten steekproefsgewijs controle uit.
 • Wat houden de Wet beëdigde tolken en vertalers en het Register beëdigde tolken en vertalers in?
  Sinds 1 januari 2009 is de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv) van kracht. Deze wet vervangt oude wetgeving over beëdigde vertalers en bepaalt onder meer dat een grote groep afnemers uit het domein van justitie en politie, in het kader van straf- en vreemdelingenrecht, gebruik moet maken van beëdigde tolken en vertalers. Een van de instrumenten ter uitvoering van Wbtv is het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). In dit Register staan alle beëdigde tolken en vertalers geregistreerd.
 • Wat moet ik doen om beëdigd tolk of vertaler te worden?
  Als je beëdigd tolk of vertaler wilt worden, moet je eerst een verzoek tot inschrijving in het Rbtv doen. Vervolgens wordt bekeken of je voldoet aan de inschrijfvoorwaarden uit het Besluit inschrijving Rbtv. Als dat zo is, word je door Bureau btv ingeschreven in het Rbtv. Aansluitend ontvang je een bewijs van inschrijving. Met dat bewijs van inschrijving kun je een verzoek tot beëdiging indienen bij de rechtbank waaronder jouw woonplaats valt. Je ontvangt daarna vanzelf een uitnodiging van de rechtbank om ter zitting te verschijnen. Tijdens die zitting zeg je de tekst van de eed of gelofte op waarna je door de rechter beëdigd wordt. Je ontvangt hierna een akte van beëdiging. Een kopie van deze akte moet je vervolgens ter completering van jouw dossier opsturen naar Bureau btv. Hierna ben je officieel beëdigd tolk en/of vertaler en sta je ook als zodanig geregistreerd in het Rbtv.
 • Is het verplicht om ingeschreven te staan in het register voor Beëdigde tolken en vertalers als ik een opdracht binnen het domein justitie wil aannemen?
  Sinds 1 januari 2009 is de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv) van kracht. Een van de gevolgen is de introductie van het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). In artikel 28 Wbtv staat vermeld wie er in welke situatie verplicht is om een tolk of vertaler uit het Rbtv in te zetten. Deze afnameplicht geldt -kort samengevat- in ieder geval voor politie en justitie.
 • Wat zijn de tolktarieven als ik bij de rechtbank tolk?
  De tolktarieven bij de rechtbank bij een strafzaak zijn vastgesteld door het Ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V). De tarieven voor het tolken bij justitie zijn vastgelegd in het ‘Besluit tarieven in strafzaken 2003’. Dit besluit is gepubliceerd in Staatsblad 2003, nr. 330. In artikel 4.2.3. staat het tarief vermeld voor tolken gebarentaal. Deze tarieven bedragen € 46,29 per uur, voorrijtarief: € 20,23 en reiskosten: € 1,54 per retourkilometer. Er zijn echter in 2020 wijzigingen gekomen in de regelgeving voor Registertolken waardoor er thans onderhandeld kan worden over het tarief met intermediairs die door het ministerie van J&V zijn gecontracteerd.
 • Gelden deze tarieven altijd als ik in een rechtbank moet tolken?
  Als het geen strafzaak is, wordt de tolk niet vergoed door de rechtbank. De tolk kan dan door de dove persoon betaald worden uit de tolkvoorziening van de leefuren (indien de dove persoon hierover beschikt).
 • Moet ik bij het tolken in justitiële zaken een eigen uitvoeringsformulier meenemen?
  Bij justitie hebben ze formulieren die de bode ondertekent en die dienen als declaratie. Vaak betalen ze rechtstreeks en dus niet op basis van een factuur. Je kunt uit laten betalen op basis van het formulier en hoeft niet te factureren. Een kopie van het formulier is in principe voldoende.
 • Wat doet de NBTG?
  De Nederlandse Beroepsvereniging Tolken Gebarentaal (NBTG) behartigt de belangen van tolken gebarentaal in Nederland. De voortdurende professionalisering van het beroep is een van de kerntaken van de NBTG. Ook vertegenwoordigt de NBTG de tolken tijdens overleg met overheidsinstellingen en is de NBTG gesprekspartner van onder meer belangenorganisaties van doven en slechthorenden en bemiddelingsbureaus voor tolken.
 • Wat zijn de missie en visie van de NBTG?
  Missie De Nederlandse Beroepsvereniging Tolken Gebarentaal (NBTG) behartigt de individuele en collectieve belangen van tolken gebarentaal op alle niveaus. NBTG-tolken zijn professionele tolken die de noodzakelijke kennis over vakgerelateerde zaken binnen de vereniging kunnen halen én brengen. ​ Visie Het beroep tolk gebarentaal ontwikkelt zich snel en de beroepsgroep groeit nog steeds. De doelgroep is heel gevarieerd en, door o.a. technologische ontwikkelingen en beter onderwijs voor dove mensen, aan verandering onderhevig. De meeste tolken zijn zelfstandig ondernemer en werken via een regeling die door de overheid gefinancierd wordt. Het bundelen van krachten door een collectieve belangenbehartiging is van groot belang. ​ De erkenning van communicatie als fundamentele uiting van menselijk gedrag en het recht van ieder individu om gebruik te mogen maken van zijn of haar meest natuurlijke communicatievorm is de basis van het beroep tolk gebarentaal. Op basis van hun professionaliteit zijn tolken in staat om inhoud te geven aan hun taak om de communicatie tussen dove/slechthorende en horende mensen te faciliteren. De NBTG vindt dat de kwaliteit van tolken van cruciaal belang is voor een optimale communicatie. Kennisuitwisseling zorgt ervoor dat een beroepsgroep kan groeien en verder kan professionaliseren. De NBTG vindt het belangrijk dat haar leden met elkaar van gedachten wisselen en ervaringen uitwisselen over de ontwikkelingen in het werkveld in binnen- en buitenland. De NBTG wil hét netwerk voor tolken gebarentaal zijn waar professionals de noodzakelijke kennis kunnen halen én brengen. ​
 • Wat zijn de doelstellingen van de NBTG?
  Op deze pagina lees je meer over de doelstellingen van de NBTG.
 • Wat is de meerwaarde van de NBTG voor een tolk gebarentaal?
  - Jouw belangen (o.a. tegenover het UWV en de departementen van VWS, SZW en OCW) worden behartigd door de NBTG. - Je draagt bij aan een verbetering van de tolkvoorziening. - Je krijgt (soms flinke) korting op boeiende NBTG workshops, wat kan oplopen tot € 175 - € 300,- korting. - Je hebt toegang tot het besloten ledengedeelte van de NBTG-website; zo ben je altijd op de hoogte van actuele zaken. Ook vind je op de website achtergrondinformatie en de meest uiteenlopende publicaties over je vakgebied. - Je ontvangt drie keer per jaar Interpres magazine met interessante achtergrondinformatie over het beroep, columns en interviews. - Je kunt deelnemen aan kennisuitwisselingsbijeenkomsten met collega-tolken en tolkgebruikers die de NBTG organiseert.
 • Ik ben op zoek naar nascholingen voor een tolk gebarentaal. Kan ik daarvoor ook bij de NBTG terecht?
  Jazeker. De NBTG biedt diverse workshops aan voor tolken. Informatie over welke workshops er de komende tijd georganiseerd worden, kun je hier vinden. De workshops zijn voor alle tolken toegankelijk. Leden van de NBTG betalen een sterk gereduceerd tarief ten opzichte van niet-leden.
 • In hoeveel termijnen wordt de lidmaatschapscontributie geïncasseerd?
  Studentleden betalen één keer per jaar. Tolkleden mogen per kwartaal betalen.
 • Berekent de NBTG btw over de contributie en publicaties?
  Aangezien de NBTG als vereniging geen btw-plichtige organisatie is, berekenen wij geen btw over onze dienstverlening. Je kunt als ondernemer dus ook geen btw over NBTG-contributie of publicaties in vooraftrek verrekenen met de Belastingdienst, aangezien je immers geen btw betaalt aan de NBTG.
 • Algemeen
 • Hoe kan ik me voorbereiden op mijn online vergadering of college?
  Deel van te voren zoveel mogelijk informatie ter voorbereiding met de horende en dove tolkgebruikers en de tolk(en), zoals de lesstof, de agenda, notulen, dia's en deze handleiding.
 • Hoeveel tolken moet ik inzetten?
  Online tolken is erg intensief en vraagt zowel taalkundig, technisch als inhoudelijk veel van de tolk. Er is geen minimumtijd vereist voor het inzetten van twee of meer tolken. Het aantal tolken dat nodig is, is afhankelijk van verschillende factoren, zoals bijvoorbeeld de duur van de bijeenkomst, het aantal dove en horende tolkgebruikers, de mogelijkheid om iemand te kunnen onderbreken of het inhoudelijke niveau van de bijeenkomst. Tip: Kijk op de website van het UWV voor het overzicht van tolkvergoedingen vanuit de overheid.
 • Ik werk vanuit huis. Waar moet ik op letten?
  Als je vanuit huis werkt, maak dan afspraken met je huisgenoten: als meerdere mensen tegelijkertijd online vergaderen, lessen volgen, films streamen of beeldbellen, vermindert dit de kwaliteit van de internetverbinding.
 • Hoe vaak is er pauze nodig?
  Virtueel vergaderen is vermoeiend. Plan meerdere korte vergaderingen in in plaats van een lange vergadering. Las regelmatig een pauze in, zodat je je los kunt maken van je beeldscherm. Voor vergaderingen of colleges die meer dan één uur duren, kun je het beste elk half uur een korte pauze houden.
 • De vergadering is afgelopen. Wat nu?
 • Wat doet een tolk gebarentaal?
  Een tolk gebarentaal verzorgt de communicatie tussen dove en horende mensen. De tolk vertaalt tussen twee talen, ongeacht de modaliteit van hetgeen vertaald moet worden. Dit doet een tolk gebarentaal overal waar communicatie nodig is tussen dove of slechthorende mensen en horende mensen. De situaties lopen uiteen van een doktersbezoek, een vergadering en een kerkdienst tot een (inter)nationaal congres.
 • In welke modaliteiten tolkt een tolk gebarentaal?
  Dove mensen hebben verschillende vormen van communiceren, zoals onder meer Nederlandse Gebarentaal (NGT) en Nederlands met ondersteunende Gebaren (NmG). Sommige dove mensen geven de voorkeur aan spreken en spraakafzien om te communiceren. De tolk gebarentaal tolkt ook voor doofblinde mensen met vier handen gebaren en/of vingerspellen in de hand. De tolk vertaalt de originele boodschap in een van deze communicatievormen.
 • Waar werkt een tolk gebarentaal?
  Een tolk gebarentaal werkt overal waar communicatie nodig is en gevraagd wordt tussen dove of slechthorende mensen en horende mensen. De situaties lopen uiteen van een doktersbezoek, een vergadering en een kerkdienst tot een (inter)nationaal congres.
 • Waar vraag je een tolk aan?
  Alle tolken gebarentaal in Nederland zijn geregistreerd in het Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken. Als u een tolk uit het RTGS vraagt om te tolken, weet u zeker dat u een gediplomeerde tolk krijgt. U vindt het register op www.stichtingrtgs.nl. U kunt via het register de gegevens van een tolk opzoeken en de tolk daarna zelf rechtstreeks benaderen met de vraag of hij/zij voor u kan tolken. U kunt ook een tolk aanvragen bij Tolkcontact, het bemiddelingsbureau dat namens het UWV tolken gebarentaal en schrijftolken bemiddelt.
 • Welke opleiding heb je nodig om tolk gebarentaal te kunnen worden?
  De HBO-bachelor opleiding aan het Instituut Gebaren, Taal en Dovenstudies (IGT&D) aan de Hogeschool Utrecht.
 • Wat is het verschil tussen Nederlandse Gebarentaal (NGT) en Nederlands met Gebaren (NmG)?
  NGT is de moedertaal van dove mensen. Het is een echte taal die op een natuurlijke manier is ontstaan met een eigen grammatica en lexicon. Bij NmG wordt de grammaticale structuur van het Nederlands gebruikt en wordt dit ondersteund met gebaren uit de Nederlandse Gebarentaal.
 • Kan ik beroepsgerelateerde publicaties bestellen?
  Ja, via deze website kun je publicaties bestellen die te maken hebben met het beroep tolk gebarentaal. Bijvoorbeeld over teamtolken of tolken in medische settings.
 • Welk programma is geschikt voor mijn vergadering of college?
  Er zijn verschillende programma’s waarmee gewerkt kan worden, zoals Zoom, Skype for Business, WebEx, MS Teams, Jitsi, FaceTime, Whatsapp, Whereby e.a. Welk programma het meest geschikt is, hangt af van het doel van de vergadering, het type bijeenkomst en het aantal mensen dat deelneemt. Update je besturingssysteem en je webcamprogramma voordat de bijeenkomst begint. Een update kost tijd. Voordat je sommige programma’s kunt gebruiken, krijg je de melding: ‘je dient eerst updates uit te voeren, pas daarna kun je het programma gebruiken.’ Als je dat op het laatste moment doet, ben je te laat bij de vergadering.
 • Hoe leer ik een vergaderprogramma kennen?
  Elk programma ziet er anders uit en heeft andere mogelijkheden. Installeer de meest recente versie van het programma dat gebruikt wordt. Bekijk filmpjes en uitleg over de werking van alle knoppen en schermen via de website van het programma of via YouTube.
 • Moet ik het programma vooraf uittesten?
  Test, test en test wanneer mogelijk en zoveel mogelijk! Als je een belangrijke online afspraak hebt, is een testafspraak op een ander tijdstip aan te raden, zodat zowel de dove als horende tolkgebruiker(s) en de tolk(en) weten welke instellingen goed werken. Plan dus tijdig een extra afspraak in.
 • Waar vind ik algemene informatie over het recht op een tolk?
  Algemene informatie over hoeveel uren een doof/slechthorend persoon recht heeft op een tolk en hoe deze tolkuren kunnen worden aangevraagd kun je vinden op de pagina recht op een tolk.
 • Op hoeveel uren heeft een persoon recht?
  Leefuren: Een persoon met een auditieve beperking heeft recht op 30 leefuren per jaar. Een doofblinde persoon heeft recht op 168 leefuren per jaar. Werkuren: Een persoon met een auditieve beperking heeft ook recht op een tolk voor 15% van de werktijd. Deze werkuren zijn bijvoorbeeld te gebruiken bij vergaderingen, functioneringsgesprekken, personeelsuitjes, bijscholingen, etc. Indien meer tolkuren nodig zijn, kan de betrokkene daarvoor een onderbouwd verzoek doen bij het UWV. Onderwijsuren: Daarnaast heeft een persoon met een auditieve beperking recht op een tolk in 100% van de tijd in reguliere onderwijssituaties. De tolkuren voor de onderwijssituaties kunnen ingezet worden voor schoolsituaties of het volgen van een opleiding. Wordt er een opleiding of cursus voor het werk gevolgd? Dan moeten hiervoor werkuren ingezet worden.
 • Waar kun je de tolkuren aanvragen?
  U kunt een tolkvoorziening voor het leef-, werk- en onderwijsdomein aanvragen bij het UWV. U kunt hierover ook voorlichting krijgen via Tolkcontact.
 • Hoe kun je tolkuren aanvragen?
  Mensen met een auditieve beperking kunnen een verklaring aanvragen bij hun huisarts of een KNO arts. Met deze verklaring kunnen zij bij het UWV uren tolkvoorziening aanvragen. Het aanvragen van deze uren kan niet binnen een dag, maar duurt vaak een paar weken.
 • Wat kan een tolkgebruiker doen als deze niet genoeg heeft aan het reguliere aantal tolkuren?
  Indien u meer uren nodig heeft dan het vastgestelde aantal, dan kunt u om toekenning voor meer uren vragen. Extra uren kunnen aangevraagd worden bij het UWV. Deze extra uren moeten elk jaar opnieuw aangevraagd worden.
 • Als ik speciaal onderwijs volg of ik werk in WSW-verband (Wet Sociale Werkplaatsen), kan ik dan ook een beroep doen op de tolkvoorziening?"
  Nee, dat kan niet. De instelling voor het speciaal onderwijs en/of de sociale werkplaats moet de inzet van de tolk betalen vanuit het budget dat zij krijgen voor de leerling en/of werknemer.
 • Waar vind ik de nieuwste tolktarieven?
  In het normbedragenbesluit van het UWV staan de meest recente tolktarieven. Dit normbedragenbesluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en staat ook op de ledenpagina van de NBTG-website.
 • Wie bepaalt de tarieven voor de verschillende situaties?
  Het ministerie van SZW heeft UWV de opdracht gegeven de tarieven voor de onderwijs- en werksituaties te bepalen. Het ministerie van VWS heeft de leefuren ondergebracht bij de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en bepaalt de tarieven voor het leefdomein. De uitvoering, bemiddeling en facturering gebeurt door Tolkcontact in opdracht van het UWV.
 • Wat moet ik doen als het UWV mij als tolk laat weten dat de uren van de klant op zijn?
  Als de uren van de klant op zijn, moet je de klant daarvan op de hoogte stellen en de factuur naar de klant sturen. De klant kan nog proberen met terugwerkende kracht de (extra) uren toegekend te krijgen, zodat hij/zij het niet zelf hoeft te betalen. Deze aanvraag kan de klant doen bij het UWV.
 • Wat moet ik weten over privacy en online vergaderen?
  Virtueel vergaderen is privacygevoelig. Er staan meerdere apparaten met elkaar in verbinding en informatie en documenten worden gedeeld. De Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) is ook tijdens virtuele vergaderingen van kracht. Laat je hierover goed informeren.
 • Wat doe ik als er een opname gemaakt wordt van de online bijeenkomst?
  Als er een opname gemaakt wordt van de online bijeenkomst, verschijnt daar een melding van in beeld. Mocht er vooraf aan de opname geen toestemming gevraagd zijn aan alle deelnemers, geef dan aan of je er wel of niet mee akkoord gaat.
 • Waar kan ik terecht met een klacht over een tolk?
  Er bestaat een klachtencommissie. Bij de klachtencommissie kunnen tolkgebruikers een klacht indienen over een tolk. Meer informatie is te vinden op de website van de klachtencommissie www.klachttolk.nl.
 • Wat zijn de minimale eisen voor mijn internetverbinding?
  Gebruik een ethernetkabel. Met een kabel heb je een stabielere en snellere internet- verbinding dan met wifi. Zoek uit welke ethernetkabel het meest geschikt is voor jou. Je kunt de kwaliteit van de audio en video verbeteren door: ● net voor de afspraak jouw computer of tablet helemaal uit te zetten en opnieuw op te starten ● alle onnodige programma’s op jouw computer of tablet af te sluiten en niet te gebruiken tijdens de afspraak ● te zorgen voor een goede belichting en een rustig beeld (dus geen volle boekenkast op de achtergrond). Via https://www.speedtest.net kun je je upload- en downloadcapaciteit meten.
 • Hoeveel beeldschermen heb ik nodig?
  Hoeveel beeldschermen (monitors) je nodig hebt is onder andere afhankelijk van de grootte van je beeldscherm, van het programma dat gebruikt wordt en of er wel of geen scherm gedeeld wordt tijdens de vergadering. Je 3 kunt twee beeldschermen gebruiken: een beeldscherm waarop je de tolk of dove deelnemer goed in beeld hebt en een ander beeldscherm waarop je de algemene bijeenkomst kunt volgen. Het creëren van een ‘tweede beeldscherm’ kan door een tweede beeldscherm (zoals een TV-scherm) aan je computer te koppelen (via HDMI-kabel), maar je kunt ook op twee verschillende apparaten inloggen. Bij sommige programma’s heb je meerdere accounts nodig om meerdere keren te kunnen inloggen. Tip: zoek filmpjes op over de mogelijkheden van het gebruik van een tweede scherm.
 • Heb ik een koptelefoon nodig?
  Voor zowel tolken als horende deelnemers geldt dat gebruik van een goede koptelefoon (met noise-cancelling en geluidsbegrenzer) helpt bij de concentratie. Hoe minder omgevingsgeluid je opvangt, hoe minder energie je verliest met het ‘filteren’ van de juiste input. Daarnaast heb je bij gebruik van een goede koptelefoon met een geluids-begrenzer verminderd risico op akoestisch trauma. Akoestisch trauma, ook wel akoestische shock genoemd, kan veroorzaakt worden door een onverwacht hard geluid, maar ook door langdurig input van een slecht kwaliteit audio.
 • Welke koptelefoon is geschikt?
  Kies een koptelefoon over je oren en met kabel, bij voorkeur met USB verbinding. Dit geeft de beste geluidskwaliteit voor jezelf en voor de luisteraar en is het beste voor je oren. Zie bijvoorbeeld de lijst van AIIC met geteste koptelefoons. Gebruik -vanwege kans op akoestisch trauma5- geen bluetooth koptelefoon of in-ear koptelefoon van je mobiele telefoon.
 • Heb ik een losse microfoon nodig?
  In plaats van een koptelefoon kun je ook een losstaande microfoon gebruiken die je op je bureau zet. Voor audio output (het geluid dat vanuit de computer naar jou toe komt) kun je dan een koptelefoon gebruiken of aparte luidsprekers. Gebruik niet de luidsprekers van je computer of tablet. Let op dat je bij de verschillende online programma’s de juiste instellingen kiest: selecteer uit de verschillende opties jouw juiste speaker, juiste microfoon en juiste camera. Welke microfoon is geschikt? Indien je een losse microfoon gebruikt, neem er dan een met een USB verbinding, dit levert de beste kwaliteit. Bij voorkeur een microfoon met instelbare ruisonderdrukking om omgevingsgeluid te filteren.
 • Welke kleur moet mijn achtergrond hebben?
  Zorg voor een rustige achtergrond en rustig ogende kleding, zeker als je gebaart. Dit voorkomt visuele ruis voor de kijker. De achtergrond en jouw kleding moeten voor voldoende contrast zorgen zodat de (vertaling in) gebarentaal duidelijk zichtbaar is. Doofblinde personen geven vaak de voorkeur aan een tolk die gebruik maakt van een chroma blauwe achtergrond en zwarte kleding. Overleg vooraf met elkaar wat de voorkeuren zijn.
 • Kan ik mijn vakantiefoto als achtergrond gebruiken?
  Als je een virtuele achtergrond gebruikt, bekijk dan éérst zelf hoe het beeld eruit ziet en of je goed zichtbaar bent voordat je de vergadering in gaat. Je achtergrond verwisselen tijdens de vergadering geeft veel onrust. Als je gebaart, gebruik dan geen virtuele achtergrond: als je zelf veel beweegt, dan past de achtergrond zich niet snel genoeg aan. Kies een effen muur als achtergrond of gebruik een kamerscherm. Je kunt ook een speciaal video-achtergrondscherm of doek gebruiken.
 • Waar moet ik rekening mee houden wat betreft het licht?
  Zorg voor goede belichting, zonder schaduw op je gezicht of handen. Voor een goede verdeling van het licht en het vermijden van schaduw op je gezicht en handen doe je door gebruik te maken van minimaal twee lampen. Een lamp schuin rechts voor je en de andere lamp links schuin voor je. Indien het licht te fel is, richt je je lamp zo dat het indirect licht geeft, bijvoorbeeld via het plafond. Als je een bril draagt, let dan op dat het licht niet weerkaatst in je brilglazen.
 • Heb ik een losse webcam nodig?
  De kwaliteit van een losse webcam is bijna altijd beter dan de ingebouwde camera in jouw computer of tablet. Een losse webcam kun je op de jouw gewenste positie zetten en je kunt meer instellen (belichting, beeldgrootte, etc). Indien je over een goede kwaliteit camera in jouw mobiele telefoon of videocamera beschikt, kun je die ook als webcam gebruiken. Er bestaat een app waarmee je je mobiele telefoon kunt instellen als externe webcam, bv. EpocCam (iOS) of DroidCam (Android). Stel hierbij wel in dat je niet gestoord wilt worden door inkomende oproepen.
 • Aan welke eisen moet mijn webcam voldoen?
  Het advies is om een camera of webcam met minimaal 1080p HD te gebruiken. Een betere optie is een 4K camera, dit garandeert optimale kwaliteit. Sommige webcam-programma’s bieden je de keuze om je webcam via een browser of via een applicatie te gebruiken. Met ‘applicatie’ wordt ook wel software bedoeld. Kies ‘applicatie’. Webcamgebruik via een browser vergroot de kans op storingen en er zijn minder functionaliteiten beschikbaar dan als je een applicatie gebruikt.
 • Hoe positioneer ik mijn camera?
  Zorg dat je camera op een prettige werkhoogte, bij voorkeur op ooghoogte, staat zodat jij ontspannen kunt zitten of staan. Een juiste hoogte voorkomt nek- en rugklachten. Indien je gebaart, zorg er dan voor dat de ruimte van de bovenkant van je hoofd tot je middel goed zichtbaar is, en dat je links en rechts voldoende ruimte hebt om te kunnen gebaren. Dat gaat het beste wanneer je wat verder van je laptop of computer af gaat zitten dan normaal. Zorg dat je recht voor de camera zit en de camera je niet van onderen filmt.
 • Camera aan of camera uit?
  Zorg voor voldoende rust voor ieders ogen. In vergaderingen met veel deelnemers kan aan de deelnemers die niet aan het woord zijn gevraagd worden om hun camera uit te doen, dat levert een rustiger beeld voor de kijker(s). De kwaliteit van de uitgaande video wordt bepaald door de uploadsnelheid die jij op jouw locatie hebt. De kwaliteit van de inkomende video hangt af van de downloadsnelheid van jouw internet. Door het beperken van het aantal videobeelden op hetzelfde moment wordt minder internet bandbreedte gebruikt en vermijd je storingen. Tip: Via https://www.speedtest.net kun je je upload- en downloadcapaciteit meten.
 • (De) dove deelnemer(s) zet(ten) de camera uit. Wat nu?
  Als dove tolkgebruikers hun eigen camera uitzetten, kunnen zij zichzelf en elkaar niet meer zien, maar zien zij nog steeds de tolk zien gebaart. De tolk kan de dove tolkgebruiker(s) niet meer zien en krijgt op dat moment geen visuele feedback meer (knikken, hoofdschudden, schouderophalen, etc.). Bespreek vooraf met de dove tolkgebruiker(s) welk communicatiekanaal gewenst is als alternatief. Welke gebaren gebruik ik? Wees jezelf bewust van welke gebaren wel en niet ‘werken’ voor de camera, tweedimensionaal, en hoe je hier eventueel een aanpassing in maakt.
 • Hoe verloopt de tolkwissel?
  Er zijn verschillende mogelijkheden om te wisselen. Bespreek vooraf met je collega en met de deelnemer(s) wat in deze situatie het best past. ● Alleen de camera van de actieve tolk staat aan. De teamtolk schakelt zijn/haar camera in als hij/zij klaar is om de actieve tolk af te lossen. De actieve tolk geeft op beeld aan wanneer de wissel zal plaatsvinden, zodat degenen die naar de tolk kijken tijd hebben om hun instellingen aan te passen en de andere tolkin vast te zetten. Op deze manier ben je als team tolken ergbeperkt in het ondersteunen van en samenwerken met elkaar. ● Het beeld van beide tolken is zichtbaar . Op die manier kan de niet-actieve tolk de actieve tolk ondersteunen, of tijdelijk debeurt overnemen. ● De tolken werken met twee aparte programma’s. De tolken nemen bijvoorbeeld deel aan de vergadering in Zoom, maar laten hun camera uit staan. Daarnaast gebruiken ze op eenander beeldscherm bijvoorbeeld Skype met de dove deelnemers, waarin ze alleen hun camera aan laten staan. De tolk kan dan fysiek een hand op steken als teken om de actieve collega af te lossen. De dove tolkgebruiker weet dan ook dat hij/zij over moet schakelen naar het beeld van de andere tolk. ● Een combinatie is ook mogelijk: de tolken nemen deel in dezelfde vergadering en hebben als ondersteuning naar elkaareen ander programma aan staan. De tolken kunnen dan actief teamtolken waarbij maar één tolk zichtbaar is in de vergadering.
 • Ik ben aangevraagd te komen tolken binnen een WSW bedrijf. Wie moet mijn factuur betalen?
  Binnen het speciaal onderwijs en WSW-verband (Wet Sociale Werkvoorziening) is het niet mogelijk een beroep te doen op de tolkvoorziening. Deze dove tolkgebruikers hebben dus geen beschikking over tolkuren voor het werkdomein. Zij komen wel in aanmerking voor de toekenning van tolkuren voor de leefsfeer, maar deze mogen niet ingezet worden in het speciaal onderwijs of de sociale werkplaats. De instelling voor het speciaal onderwijs en/of de sociale werkplaats moet de tolk bekostigen vanuit het budget dat zij krijgen voor de leerling en/of werknemer.
 • Ik ben gevraagd een gesprek bij UWV voor een WSW-indicatie te komen tolken. Wie is verantwoordelijk voor de betaling?
  UWV heeft aangegeven dat dove klanten op grond van artikel 35 van de Wet WIA geen recht hebben op een tolkvoorziening als zij in WSW-verband of in een beschutte dienstbetrekking onder verantwoordelijkheid van de WSW werken. Maar zolang de klant niet in een van deze beide situaties werkzaam is, heeft hij/zij wel recht op een tolkvoorziening. Als de klant bij het UWV wordt uitgenodigd voor een gesprek over een WSW-indicatie, moet het UWV de tolk regelen en betalen.
 • Ik ben gevraagd te komen tolken voor een sollicitatiegesprek binnen een WSW-setting. Wie is hier verantwoordelijk voor de betaling?
  Als de klant solliciteert naar bijvoorbeeld een beschutte werkplek is hij waarschijnlijk geïndiceerd voor een werkplek in WSW-verband. De WSW-indicatie mag voor UWV geen belemmering zijn de tolkvergoeding te weigeren. De klant werkt op het moment van sollicitatie immers nog niet in de WSW. Het maakt geen verschil of de klant wordt aangenomen dan wel afgewezen voor de functie. Ook in deze situatie is UWV verantwoordelijk voor de betaling.
 • Worden getolkte uren voor een sollicitatiegesprek tot de leefuren gerekend of tot de werkuren?
  Alles wat leidt naar werk valt onder de werksfeer. Ook sollicitatiegesprekken, re-integratietrajecten etc.. vallen hier dus onder. Heeft de klant nog geen toekenning voor werkuren? Dan moet hij/zij deze bij UWV aanvragen.
 • Ik heb een tolkopdracht waarvoor ik heel veel moet voorbereiden. Kan ik de uren die ik gebruik om voor te bereiden in rekening brengen?
  Volgens de huidige regelgeving is het niet mogelijk deze extra uren te rekenen. De overheid geeft aan dat de voorbereidingstijd al opgenomen is in het uurtarief.
 • Is het normaal dat de notaris de gegevens van de tolk bij het passeren van een hypotheek opneemt in de koopakte?
  Als tolk moet je bij een notaris ook de akte ondertekenen die gepasseerd wordt. De wet op het notarisambt zegt hierover het volgende: Indien een verschijnende partij de taal van de akte niet voldoende verstaat, verschijnt mede een tolk, die zo mogelijk ook beëdigd vertaler is, die de zakelijke inhoud van de akte vertaalt. De akte wordt dan mede door hem ondertekend. Van zijn bijstand wordt in het slot van de akte melding gemaakt. De tolk tekent niet voor de inhoud, maar verklaart door deze handtekening alles vertaald te hebben
 • Hoe zit het met de gebruikersrechten van beeldmateriaal waarbij ook tolken gefilmd worden/zijn?
  Het wel of niet mogen publiceren van beeldmateriaal heeft te maken met de privacyschending van de geportretteerde en de wijze waarop de foto/film is gemaakt (in opdracht of niet in opdracht). In de meeste openbare situaties is er geen sprake van fotografie in opdracht en kunnen de foto's of het filmmateriaal gebruikt worden, zeker wanneer het momentopnames betreft. Meer informatie over beeldrechten kun je vinden op deze website. Leden van de NBTG vinden op het besloten ledendeel aanvullende informatie over dit onderwerp.
 • Tolken op organisatie-uren; hoe zit het nou precies?
  Organisatieuren mogen alleen worden ingezet als meerdere tolkgebruikers tegelijkertijd gebruikmaken van dezelfde tolk. Het administratief afhandelen van een tolkopdracht op organisatieuren bij Tolkcontact wijkt voor de tolk niet af van een tolkopdracht voor een individuele tolkgebruiker. De coördinator van de organisatie die tolkuren toegekend heeft gekregen ontvangt van elke afgeronde tolkopdracht een bevestiging van Tolkcontact en kan dit op deze manier controleren.
 • Hoeveel tolken moeten ingezet worden?
  Online tolken is erg intensief en vraagt zowel taalkundig, technisch als inhoudelijk veel van de tolk. Er is geen minimumtijd vereist voor het inzetten van twee of meer tolken. Het aantal tolken dat nodig is, is afhankelijk van verschillende factoren, zoals bijvoorbeeld de duur van de bijeenkomst, het aantal dove en horende tolkgebruikers, de mogelijkheid om iemand te kunnen onderbreken of het inhoudelijke niveau van de bijeenkomst. Stem vooraf met de betrokkenen af hoe de tolkuren gedeclareerd worden.
 • Wat moet ik als tolk vooraf afstemmen?
  Spreek van tevoren met je collega tolk en de dove deelnemer(s) goed af hoe jullie deze vergadering zullen tolken. Bespreek de online programma(’s), hoe de tolkwissel verloopt en hoe je ondersteund wil worden. Controleer of jullie camerainstellingen op elkaar afgestemd zijn. Soms is het beeld van de ene tolk verticaal gespiegeld en dat van de andere niet, wat problemen kan geven in de organisatie van jullie gebarenruimte. Dit kan vervelend zijn voor de deelnemers.
 • Hoe geef ik, de tolk, aan dat er een tolkwissel volgt?"
  De tolk geeft duidelijk aan dat er gewisseld gaat worden. Dat kan door het gebaar ‘wisselen’ te maken, net zolang tot de dove deelnemer knikt. De dove deelnemer kan dan de andere tolk vastzetten. Als dove deelnemers gekozen hebben om hun camera uit te zetten, dan zijn ze niet zichtbaar voor de tolk. Stem vooraf aan de bijeenkomst af hoe jullie om gaan met tolken zonder visuele feedback van de dove tolkgebruiker. ● De ondersteunende tolk kan een gekleurd briefje in beeld houden. Een nonverbaal signaal (een kleurig papiertje dat wappert) geeft een ander signaal naar de hersenen dan als het gebaar ’15 (minuten)’ gemaakt wordt, bijvoorbeeld. Als de actieve tolk het kleurige papiertje ziet, dan weet hij/zij dat de ondersteunende tolk klaar is voor de tolkwissel.
 • Ik hoor niet welke stem van welke horende deelnemer is. Dat is lastig tolken. Wat doe ik?
  Als de stemmen van de horende deelnemers veel op elkaar lijken en je kent ze niet goed genoeg om te horen wie er aan het woord is, vraag dan aan de technisch voorzitter of hij/zij de deelnemers vraagt om steeds eerst hun eigen naam te noemen, voordat ze iets zeggen. ● In bepaalde programma’s is het mogelijk om in de deelnemerslijst te zien wie er spreekt. De naam van die persoon komt dikker gedrukt in beeld.
 • Als ik naar het Nederlands tolk, komt mijn gezicht groot in beeld. Wat doe ik?"
  Je kunt je camera uitzetten op het moment dat je tolkt van NGT naar Nederlands. Omdat je microfoon aan staat, is jouw stem goed te horen. De andere deelnemers zien de gebaarder. Echter, als je dit doet, dan kan de gebaarder de tolk niet meer zien en kun je niet met elkaar afstemmen of alles goed verloopt. Je zou dat wel kunnen doen via een tweede programma, of vooraf afstemmen met de dove deelnemer dat je je camera uitzet. In bepaalde programma’s bestaat de optie ‘hide non-video participants’. Als deelnemers die optie selecteren, zien ze het zwarte) scherm van de tolk niet meer. Ze zien dan wel de gebaarder en horen de stem van de tolk.
 • Er zijn meerdere dove deelnemers in de bijeenkomst. Hoe pak ik dat aan?
  In de meeste programma’s kun je meerdere mensen vastzetten/pinnen. Bekijk ook de uitgewerkte voorbeeldsituaties op deze website.
 • Hoe blijf ik in contact met mijn collega en/of met de dove deelnemer(s)?
  Om als actieve tolk je collega te kunnen ondersteunen tijdens de online vergadering kun je in sommige programma’s de persoonlijke chatfunctie gebruiken. Whatsapp, of een gewone telefoonverbinding zijn ook prima. Zet ook een communicatiekanaal op met je collega tolk en/of dove deelnemer(s) om feedback te delen. Zo kan je bijvoorbeeld voorafgaand aan de opdracht een WhatsAppgroep aanmaken waarin je tijdens de vergadering info kunt uitwisselen.
 • Hoe kan ik mijn collega ondersteunen als ik zelf de niet-actieve tolk ben?
  Bij het online tolken kunnen soms andere methodes van pas komen om de boodschap over te brengen dan op locatie. Denk bijvoorbeeld aan het opschrijven en in beeld houden van vaktermen (wit papier, zwarte stift) of opschrijven in de chat. Als beide tolken elkaar kunnen zien, kan de niet-actieve tolk de andere tolk ondersteunen met niet-manuele bevestigingen (hoofdknik, glimlach, etc.). Als er onbekende termen gebruikt worden, heeft de niet-actieve tolk tijd om e.e.a. op het internet op te zoeken en de informatie naar de actieve tolk te sturen (via whatsappbijvoorbeeld). Na de volgende tolkwissel kan de tolk het bericht doornemen.
 • De vergadering is afgelopen. Wat nu?
  Online bijeenkomsten vragen veel van alle deelnemers, zowel inhoudelijk als technisch. Aan het eind van de vergadering vraagt de voorzitter aan de deelnemers naar tips en tops in de samenwerking tussen alle tolkgebruikers en de tolk(en). Als bepaalde zaken niet lekker liepen, wordt een testafspraak gemaakt vooraf aan de volgende bijeenkomst.
 • Wat is teamtolken?
  Wanneer een opdracht intensief en/of langdurig is kunnen twee of meer tolken worden ingezet die elkaar afwisselen en ondersteunen bij het tolken. Meer informatie over teamtolken vind je hier.
 • Waarom zou een tolkgebruiker teamtolken inzetten, waarom zou ik als tolk teamtolken?"
  De inzet van teamtolken zorgt ervoor dat de continuïteit en de kwaliteit van de vertaling gewaarborgd blijft. De tolken zijn samen verantwoordelijk voor de vertaling en ondersteunen elkaar. Hierdoor wordt de kans op tolkfouten aanzienlijk verkleind.
 • Hoe verloopt de samenwerking bij het teamtolken?
  Bij het teamtolken is één tolk actief aan het tolken en wordt hij/zij ondersteund door de tweede tolk. De tweede tolk controleert de vertaling en vult aan als de eerste tolk het niet goed heeft verstaan of begrepen. Na ongeveer 15 à 20 minuten wisselen de tolken van functie. De tolken kunnen op deze manier een langdurige en intensieve opdracht volhouden en zorgdragen voor een optimale vertaling. Hierdoor kan de klant zo volledig mogelijk participeren in de overleg- of gesprekssituatie.
 • Wanneer kan een tolkgebruiker een team tolken inzetten?
  Een klant kan binnen het hem/haar aantal toegekende uren naar eigen inzicht gebruik maken van een teamtolk. Een klant kan zowel een team tolken in Nederland als in het buitenland inzetten. Teamtolken is in het werk- en onderwijsdomein onder volgende voorwaarden toegestaan: – De opdrachtduur is langer dan een klokuur; – Van te voren staat vast dat gedurende de opdracht geen pauzes van de tolk(en) mogelijk is; – Van te voren staat vast dat het achtereenvolgens inzetten van verschillende tolken niet mogelijk is. In het leefdomein kunnen teamtolken ingezet worden in situaties waar langer dan 2 uren onafgebroken getolkt dient te worden, waarbij vooraf vaststaat dat het achtereenvolgens inzetten van verschillende tolken niet mogelijk is. Teamtolken kunnen beiden hun uren declareren bij het UWV, maar het uur wordt slechts éénmaal van de toegekende uren bij de klant afgetrokken.
 • Wat is de taak van een technisch voorzitter?
  Stel een technisch voorzitter aan die mensen de beurt geeft. De technisch voorzitter is de bewaker van het online vergaderproces.
 • Wat doet een technisch voorzitter tijdens de online vergadering?
  De technisch voorzitter • stelt zichzelf voor en benoemt wie aan de vergadering deelnemen; • stelt de tolken voor; • legt uit hoe de vergadering zal verlopen (a.d.h.v. deze handleiding); • duidt aan wie er steeds zichtbaar zal blijven op beeld (voor de dove tolkgebruikers zullen dit met name de tolk(en) en de andere gebaarders zijn); • vraagt aan de andere deelnemers om hun (camera en) microfoon uit te schakelen. Het verminderen van auditieve en visuele ruis zorgt er namelijk voor dat de spreker of gebaarder beter zichtbaar is en datiedereen zich beter kan concentreren. • Geeft aan hoe mensen kunnen aangeven dat ze iets willen zeggen (bijvoorbeeld via de chat, via de optie raise hand, of door je video en/of microfoon aan te zetten waardoor het duidelijk wordt dat je de beurt vraagt).
 • Houdt de technisch voorzitter rekening met de tolk?
  De technisch voorzitter is degene die er tijdens de hele vergadering op toeziet dat alle deelnemers op gelijkwaardige wijze actief kunnen deelnemen aan de vergadering. De inzet van tolken vraagt betekent dat alle deelnemers rekening dienen te houden met de tijd die nodig is - om te tolken tussen de gesproken taal en de gebarentaal - om bepaalde deelnemers te pinnen - voor beurtwisselingen - voor tolkwissels.
 • Wanneer kan ik de beurt nemen?
  Wacht tot je de beurt krijgt van de technisch voorzitter, voordat je begint te gebaren of te spreken. Als je camera uit stond, wacht dan even voordat je begint met gebaren, zodat iedereen tijd heeft om je te pinnen. Zet je microfoon en/of video uit zodra je klaar bent en doe je raise hand naar beneden.
 • Hoe weet ik wie er aan het woord is?
  De voorzitter is degene die beurten geeft. In een online bijeenkomst gebeurt dat explicieter dan op locatie. Spreek aan het begin af hoe het beurtnemen verloopt: in sommige programma’s zoals MS Teams en Zoom is er een knop waarmee je virtueel een ‘hand kunt opsteken’. In andere programma’s kan de chatfunctie gebruikt worden.
 • Wie leest de berichten in de chat?
  Deelnemers en tolken hebben niet altijd de kans om de chatberichten te lezen tijdens de vergadering. De technisch voorzitter zorgt er dus voor dat opmerkingen in de chat hardop worden voorgelezen. De tolk tolkt wat er voorgelezen wordt, iedereen de berichten kan volgen.
 • Hoe tolk ik wie er aan het woord is?
  Als iemand het woord neemt, vermeldt de voorzitter eerst de naam van de deelnemer. Stemmen van horende deelnemers lijken vaak op elkaar en als de tolk de deelnemers niet kent is het niet mogelijk aan te geven wie er aan het woord is. Wijzen naar een spreker, zoals de tolk in een vergadering op locatie zou doen, om aan te geven wie er aan het woord is, is online niet mogelijk.
 • Er is een technische storing. Wat nu?
  De technisch voorzitter geeft aan of de deelnemers moeten wachten of vertragen, of er technische instellingen moeten worden aangepast (bijvoorbeeld het vastzetten van videobeelden).
 • Wat is er geregeld in de Wet beëdigde tolken en vertalers en wat doet het Register beëdigde tolken en vertalers?
  Sinds 1 januari 2009 is de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv) van kracht. Deze wet vervangt oude wetgeving over beëdigde vertalers en bepaalt onder meer dat een grote groep afnemers uit het domein van justitie en politie, in het kader van straf- en vreemdelingenrecht, gebruik moet maken van beëdigde tolken en vertalers. Een van de instrumenten ter uitvoering van deze wet is het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). In dit Register staan alle beëdigde tolken en vertalers geregistreerd.
 • Wat moet ik doen om beëdigd tolk of vertaler te worden?
  Als je beëdigd tolk of vertaler wilt worden, moet je een bepaalde procedure bij het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) doorlopen. Als beëdigd tolk en vertaler kan je ingezet worden voor tolkopdrachten in een justitiële setting. De NBTG vindt het heel belangrijk dat de juiste tolk op de juiste plek komt en beveelt daarom aan om eerst de SIGV-opleiding tot Registertolk te volgen alvorens je te laten beëdigen. Om beëdigd te worden moet je eerst een verzoek tot inschrijving in het Rbtv doen. Vervolgens wordt bekeken of je voldoet aan de inschrijfvoorwaarden uit het Besluit inschrijving Rbtv. Als dat zo is, word je door Bureau btv ingeschreven in het Rbtv. Aansluitend ontvang je een bewijs van inschrijving. Met dat bewijs van inschrijving kun je een verzoek tot beëdiging indienen bij de rechtbank waaronder jouw woonplaats valt. Je ontvangt daarna vanzelf een uitnodiging van de rechtbank om ter zitting te verschijnen. Tijdens die zitting moet je de eed of gelofte afleggen waarna je door de rechter beëdigd wordt. Je ontvangt hierna een akte van beëdiging. Een kopie van deze akte moet je vervolgens ter completering van jouw dossier opsturen naar Bureau btv. Hierna ben je officieel beëdigd tolk en/of vertaler en sta je ook als zodanig geregistreerd in het Rbtv.
 • Is het verplicht om ingeschreven te staan in het register voor Beëdigde tolken en vertalers als ik een opdracht binnen het domein justitie wil aannemen?
  In artikel 28 Wbtv staat vermeld wie er in welke situatie verplicht is om een tolk of vertaler uit het Rbtv in te zetten. Deze afnemers zijn verplicht (artikel 28 Wbtv) om in straf- en vreemdelingenzaken in beginsel tolken en vertalers uit het Rbtv in te zetten: · Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State; · tot de rechterlijke macht behorende gerechten; · Openbaar Ministerie; · Immigratie- en Naturalisatiedienst; · politie; · Koninklijke Marechaussee; · bijzondere opsporingsdiensten als bedoeld in artikel 2 van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten; · Vluchtelingenwerk Nederland; · Dienst Justitiële Inrichtingen; · advocaten, voor zover in het kader van de verlening van gesubsidieerde rechtsbijstand als bedoeld in de Wet op de rechtsbijstand.
 • Wat zijn de tolktarieven als ik bij de rechtbank tolk?
  De tolktarieven bij de rechtbank bij een strafzaak zijn vastgesteld door het Ministerie van Justitie. De tarieven voor het tolken bij justitie zijn vastgelegd in het ‘Besluit tarieven in strafzaken 2003’. Dit besluit is gepubliceerd in Staatsblad 2003, nr. 330. In artikel 4.2.3. staat het tarief vermeld voor tolken gebarentaal. Deze tarieven bedragen € 46,29 per uur, voorrijtarief: € 20,23 en reiskosten: € 1,54 per retourkilometer.
 • Gelden deze tarieven altijd als ik in een rechtbank moet tolken?
  Als het geen strafzaak is, wordt de tolk niet vergoed door de rechtbank. De tolk kan dan door de klant betaald worden uit de tolkvoorziening van de leefuren (indien de klant hierover beschikt).
 • Moet ik bij het tolken in justitiële zaken een eigen uitvoeringsformulier meenemen?
  Bij justitie hebben ze formulieren die de bode ondertekent en die dienen als declaratie. Vaak betalen ze rechtstreeks en dus niet op basis van een factuur. Je kunt uit laten betalen op basis van het formulier en hoeft niet te factureren. Een kopie van het formulier is in principe voldoende.
 • Is er een (collectief) pensioen voor tolken?
  Er is geen collectieve pensioenregeling voor tolken. Je kunt als zelfstandig ondernemer bij elke verzekeringsmaatschappij terecht of je kan zelfstandig je pensioen opbouwen bij een aantal organisaties zoals Brightpensioen of BrandNewDay.
 • Wat zijn de regelingen voor tolken NGT bij ziekte (kort of langdurig) en bij zwangerschap?
  Ben je als tolk zelfstandig ondernemer? Dan moet je zelf je een arbeidsongeschiktheidsverzekering regelen. Je kunt dit bij een verzekeraar naar keuze doen, bij een broodfonds of bij een organisatie als Sharepeople (alternatief voor een broodfonds). Tolken die zwanger zijn, kunnen een beroep doen op een uitkering bij het UWV (de ZEZ-uitkering). Daarnaast kun je binnen een arbeidsongeschiktheidsverzekering afspraken maken over een uitkering bij zwangerschap.
 • Is het nodig een bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten?
  Het is verstandig om een bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Informatie over bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen en over de noodzaak om deze als tolk af te sluiten kun je aanvragen bij ZZP Nederland als je daar lid van bent.
bottom of page