top of page

Privacyverklaring

In Nederland geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De AVG zorgt ervoor dat jouw privacy gewaarborgd is.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Nederlandse Beroepsvereniging van Tolken Gebarentaal (hierna: “NBTG”) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien je lid wordt van de NBTG, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan de NBTG verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.


Wij adviseren je om het privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.
 

1.   Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Kees-Ate van der Meer, voorzitter@nbtg.nl

De functionaris leden/donateurbeheer is bereikbaar via info@nbtg.nl.

2.   Welke gegevens verwerkt de NBTG en voor welk doel?

2.1  In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht
b) adresgegevens, eventueel postadres

c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen)

d) IBANnummer
e) nummer RTGS

f) tolk- of studentlidmaatschap.

In het kader van het donateurschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geslacht
b) adresgegevens, eventueel postadres
c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen)
d) IBANnummer


2.2  De NBTG verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a)  je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en/of donateurschap, de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of de afhandeling van de van jou verkregen informatie;
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen, het Interpresblad en informatie over diensten en activiteiten van de NBTG;

c) je naam en e-mailadres worden gebruikt om jou de nieuwsbrief en nieuwsberichten te sturen met informatie over actualiteiten, activiteiten, diensten en andere interessante informatie. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.
d) je IBANnummer wordt bewaard voor de financiële administratie (automatische incasso).

 

3. Bewaartermijnen

Je naam en telefoonnummer worden tot uiterlijk één jaar na afloop van het lidmaatschap/donateurschap gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met de NBTG en je te informeren over de ontwikkelingen van de NBTG.

Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.


4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1  Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de NBTG passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2  Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de NBTG gebruik van diensten van derden. Voor zover de NBTG gebruik maakt van diensten van derden zorgt de NBTG indien nodig voor een verwerkersovereenkomst.


5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1  Via het bureausecretariaat van de NBTG kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De NBTG zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren.

5.2  Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met het bureausecretariaat.

5.3  Indien je klachten hebt over de wijze waarop de NBTG je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de ‘Verantwoordelijke’. Wordt jouw klacht niet naar tevredenheid opgelost, dan heb je het recht om hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

5.4  Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan ons bureausecretariaat info@nbtg.nl.

 

6. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de NBTG-website en een nieuwsbericht bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig de privacyverklaring van de NBTG te bekijken.

 

Vind je dat de NBTG jouw privacy geschonden heeft, dan kun je een klacht indienen bij het bestuur van de NBTG:

P/a NBTG
Dierenriem 28
7071 TH Ulft

of via info@nbtg.nl

De NBTG mag te allen tijde wijzigingen aanbrengen in dit privacy statement.

 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Dit is een product van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies”. Dit zijn tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst. Hierdoor kunnen we zien hoe bezoekers onze site gebruiken. Deze informatie en jouw IP-adres worden door Google opgeslagen, zodat Google kan kijken hoe jij de website gebruikt. Die gegevens kunnen in een overzicht gezet worden. Ook kunnen de gegevens worden gebruikt om andere internetdiensten aan te bieden. Google geeft deze informatie alleen aan anderen als dat van de wet of een rechter moet. Of als anderen de gegevens voor Google verwerken. Google combineert jouw IP-adres niet met andere gegevens die het bedrijf heeft. Je kunt de cookies weigeren. Dit kun je via de instellingen op jouw eigen computer doen. Weiger je cookies, dan kun je misschien niet alles op de website zien of doen. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming dat Google de informatie mag gebruiken zoals hierboven beschreven staat.

bottom of page