top of page

Veelgestelde vragen over Tolken op afstand

 • Welke tarieven moet ik berekenen als ik een opdracht bijvoorbeeld in december uitvoer, maar in januari pas factureer?"
  Je moet altijd de tarieven factureren die in het jaar dat je de opdracht hebt uitgevoerd van kracht zijn. Dus als je in december 2019 hebt getolkt, moet je op de factuur die je in januari 2020 verstuurt het tarief van 2019 hanteren.
 • Welk tarief geldt voor opdrachten die buiten de tolkvoorziening vallen?
  Voor opdrachten buiten de voorziening kun je zelf een tarief vaststellen. De NBTG kan hiervoor i.v.m. de NMA geen richtlijnen geven.
 • Wat is de minimale tijd die ik kan factureren?
  Voor zowel werk- en leefuren is dat een kwartier. Bij onderwijsuren geldt de werkelijke tijd in minuten. Een lesuur in de onderwijssituatie tussen 08.00 uur en 18.00 uur op basis van werkelijke lengte in minuten. Meer informatie hierover is te vinden in het Protocol Voorzieningen van het UWV.
 • Wanneer is er sprake van buitengewone werktijden en mag ik dus een hoger tarief declareren? Welk tarief is dat?
  Voor de bepaling van de verhoging van de uurvergoeding in geval van buitengewone werktijden is aansluiting gezocht bij de cao Welzijn. In het Protocol Voorzieningen staan de uurvergoedingen vermeld in geval van buitengewone werktijden. De daarin genoemde opslagpercentages gelden alleen als de tolk in Nederland zijn diensten verleent. Tolkt een tolk voor een klant tijdens diens verblijf in het buitenland, dan geldt er geen opslagpercentage
 • Hoe moet ik mijn kilometers berekenen?
  De te vergoeden kilometers gelden alleen wanneer daadwerkelijk is gereisd, ongeacht het vervoermiddel. De kilometers worden berekend volgens de ‘snelste route’ en op basis van volledige postcodes. UWV berekent de reisafstand enkele reis, rondt deze af naar boven en vermenigvuldigt deze met 2.
 • Als ik meerdere opdrachten op een dag tolk, maar tussendoor naar huis kan, hoe bereken ik dan mijn kilometers?"
  Kun je tussendoor naar huis, dan tel je per opdracht apart de kilometers. Zowel heen als terug. Stel dat je van de tolkopdracht in plaats A doorreist naar de tolkopdracht in plaats B, dan declareer je dus de kilometers van huis naar opdracht A, van A naar opdracht B en van opdracht B weer terug naar huis.
 • Zijn er uitzonderingen op het maximaal aantal te declareren kilometers?
  Ja die zijn er. Er is een verschil tussen de werk- en onderwijsuren aan de ene kant en de leefuren aan de andere kant. Voor een aantal gebieden in Nederland geldt een uitzonderingssituatie, omdat het aanbod van (schrijf)tolken daar minimaal is en er vaak niet aan het maximum van 220 kilometer (werk/onderwijs) of 120 kilometer (leef) retour kan worden voldaan. Tolkcontact en UWV hanteren hiervoor een postcodekaart. Omdat het aanbod van schrijftolken lager is dan voor de tolken gebarentaal ligt de grens voor hen iets ruimer. Voor opdrachten binnen de bruine postcodegebieden geldt een strikte 120 (leef) kilometer-maximalisering. Daar wordt het aanbod van beide groepen tolken voldoende geacht.
 Daarnaast bestaat de mogelijkheid aanspraak te maken op de hardheidsclausule als er om een andere reden meer kilometers gereden moet worden door de tolk. Voor meer informatie daarover kan de klant contact opnemen met UWV.
 • Mag ik wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten berekenen over te laat betaalde facturen?
  Over het algemeen geldt er een betalingstermijn van 30 dagen, dit kan je ook op je factuur vermelden. Indien je niet expliciet de uiterste betaaldatum vermeldt dan mag je rekenen vanaf de dag nadat jouw factuur is ontvangen. Overheidsinstanties hanteren een betalingstermijn van 30 dagen. De betalingstermijn verstrijkt na 30 dagen, vanaf het moment van ontvangst van de factuur.
 De wettelijke rente en de incassokosten kunnen ook achteraf nog gevorderd worden omdat deze bedragen zonder aanmaning verschuldigd zijn vanaf de dag volgende op de dag waarop de wettelijke of overeengekomen uiterste dag van betaling is verstreken. Zie de vragen hieronder voor meer informatie over dit onderwerp.
 • Hoe werkt het berekenen van wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten?
  Over het algemeen geldt er een betalingstermijn van 30 dagen, dit kan je ook op je factuur vermelden. Indien je niet expliciet de uiterste betaaldatum vermeldt dan mag je rekenen vanaf de dag nadat jouw factuur is ontvangen. Overheidsinstanties hanteren een betalingstermijn van 30 dagen. De betalingstermijn verstrijkt na 30 dagen, vanaf het moment van ontvangst van de factuur. Wettelijke rente en de incassokosten kunnen ook achteraf nog gevorderd worden omdat deze bedragen zonder aanmaning verschuldigd zijn vanaf de dag volgende op de dag waarop de wettelijke of overeengekomen uiterste dag van betaling is verstreken. Aanmaning/herinnering sturen? Bij instanties hoef je geen aanmaning te sturen, bij particulieren moet je een aanmaning sturen waarbij een betalingstermijn van 14 dagen geldt. In de aanmaning vermeld je dan ook het bedrag voor de incassokosten en de wettelijke rente die je gaat heffen na afloop van de betalingstermijn van 14 dagen. Wettelijke rente Op dit moment is de wettelijke rente voor handelstransacties 8%. Handelstransacties geldt voor alle overeenkomsten met bedrijven en overheidsorganisaties. Voor niet-handelstransacties (dus particulieren of consumenten) is de rente 2%. Controleer altijd de stand van de rente aangezien deze kan wijzigen. Hier is een rekenhulp; je kiest daar voor ‘wettelijke rente voor handelstransacties (samengesteld)’. Buitengerechtelijke incassokosten Als het bedrag niet op tijd is betaald dan mag je vanaf de dag na het verlopen van de uiterste betaaldatum incassokosten rekenen naast de wettelijke rente. De incassokosten bedragen minimaal € 40,- en maximaal € 6.775,-. De berekening is wettelijk vastgelegd en gaat aan de hand van een percentage en een staffel. Tot € 2.500,- reken je 15% (met een minimum van € 40,-). Deze kosten mag je in rekening brengen als je ook daadwerkelijk werk verzet hebt om je facturen betaald te krijgen, bijvoorbeeld door aanmaningen te sturen. Kijk hier voor de bedragen met percentages en de minimale en maximale berekening. BTW Tolkleden moeten een aparte rekening sturen voor de wettelijke rente en incassokosten zonder BTW. Dus geen BTW berekenen over de wettelijke rente en incassokosten. Als geen BTW wordt berekend, dan hoeft ook niet afgedragen te worden.
 • Is er een rekenvoorbeeld voor wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten?
  Datum voorbeeld: Op 1 maart 2017 ontvangt de overheidsinstantie/het bedrijf je factuur. Dan beginnen de 30 dagen te tellen vanaf 2 maart. * Op 31 maart is dan de betalingstermijn verstreken. Op 1 april mag je dan een factuur sturen met daarop het nog openstaande bedrag, met daarbij de incassokosten en de wettelijke rente. Rekenvoorbeelden: Hieronder 2 voorbeelden van factuurbedragen waarbij de betaaltermijn is verstreken en je de wettelijke rente + de incassokosten mag berekenen: Voorbeeld 1 factuur rente +incassokosten: Openstaand incl BTW bedrag is € 100,- Incassokosten: € 40,- Wettelijke rente: €…. Totaal= 140+ wettelijke rente Voorbeeld 2 Openstaand incl BTW bedrag is € 750,- Incassokosten: € 112,50,- Wettelijke rente: €…. Totaal= €750+ € 112,50 + wettelijke rente * dit geldt alleen als je zelf geen andere afspraken hebt gemaakt over de betalingstermijn.
 • Ik ben aangevraagd te komen tolken binnen een WSW bedrijf. Wie moet mijn factuur betalen?
  Binnen het speciaal onderwijs en WSW-verband (Wet Sociale Werkvoorziening) is het niet mogelijk een beroep te doen op de tolkvoorziening. Dove tolkgebruikers hebben dan dus ook geen beschikking over tolkuren vanuit UWV. Zij komen wel in aanmerking voor de toekenning van tolkuren voor de leefsfeer, maar deze mogen niet ingezet worden in het speciaal onderwijs of de sociale werkplaats. De instelling voor het speciaal onderwijs en/of de sociale werkplaats moet de tolk bekostigen vanuit het budget dat zij krijgen voor de leerling en/of werknemer.
 • Ik ben gevraagd een gesprek bij UWV voor een WSW-indicatie te komen tolken. Wie is verantwoordelijk voor de betaling?
  UWV heeft aangegeven dat zij op grond van artikel 35 van de Wet WIA UWV niet bevoegd is om voorzieningen, waaronder vergoedingen van doventolken, te vergoeden aan cliënten die in WSW-verband of in een beschutte dienstbetrekking onder verantwoordelijkheid van de WSW werken. Maar zolang de cliënt niet in een van deze beide situaties werkzaam is, is UWV wel bevoegd en moet zij de vergoedingen verstrekken. Als de cliënt bij het werkbedrijf (UWV) wordt uitgenodigd voor een gesprek over een WSW-indicatie, moet het werkbedrijf de tolk regelen en betalen.
 • Ik ben gevraagd te komen tolken voor een sollicitatiegesprek binnen een WSW-setting. Wie is hier verantwoordelijk voor de betaling?
  Als de cliënt solliciteert naar bijvoorbeeld een beschutte werkplek is hij waarschijnlijk geïndiceerd voor een werkplek in WSW-verband. De WSW-indicatie mag voor UWV geen belemmering zijn de tolkvergoeding te weigeren. De cliënt werkt op het moment van sollicitatie immers nog niet in de WSW. Het maakt geen verschil of de cliënt wordt aangenomen dan wel afgewezen voor de functie. Ook in deze situatie is UWV verantwoordelijk voor de betaling.
 • Worden getolkte uren voor een sollicitatiegesprek tot de leefuren gerekend of tot de werkuren?
  Alles wat leidt naar werk valt onder de werksfeer. Ook sollicitatiegesprekken, re-integratietrajecten etc.. vallen hier dus onder. Heeft de klant nog geen toekenning voor werkuren? Dan moet hij/zij deze bij UWV aanvragen.
 • Ik heb een tolkopdracht waarvoor ik heel veel moet voorbereiden. Kan ik de uren die ik gebruik om voor te bereiden in rekening brengen?
  Volgens de huidige regelgeving is het niet mogelijk deze extra uren te rekenen. De overheid geeft aan dat de voorbereidingstijd al opgenomen is in het uurtarief.
 • Is het normaal dat de notaris de gegevens van de tolk bij het passeren van een hypotheek opneemt in de koopakte?
  Als tolk moet je bij een notaris ook de akte ondertekenen die gepasseerd wordt. De wet op het notarisambt zegt hierover het volgende: Indien een verschijnende partij de taal van de akte niet voldoende verstaat, verschijnt mede een tolk, die zo mogelijk ook beëdigd vertaler is, die de zakelijke inhoud van de akte vertaalt. De akte wordt dan mede door hem ondertekend. Van zijn bijstand wordt in het slot van de akte melding gemaakt. De tolk tekent niet voor de inhoud, maar verklaart door deze handtekening alles vertaald te hebben.
 • Tolken op organisatie-uren; hoe zit het nou precies?
  Let op: organisatieuren mogen alleen worden ingezet als meerdere tolkgebruikers tegelijkertijd gebruikmaken van dezelfde tolk. Het administratief afhandelen van een tolkopdracht op organisatieuren bij Tolkcontact wijkt voor de tolk nu niet meer af van een tolkopdracht voor een individuele tolkgebruiker. De coördinator van de organisatie die tolkuren toegekend heeft gekregen ontvangt van elke afgeronde tolkopdracht een bevestiging van Tolkcontact en kan dit op deze manier controleren. Net als bij de reguliere tolkopdrachten voert Tolkcontact ook bij deze opdrachten steekproefsgewijs controle uit.
 • Wat houden de Wet beëdigde tolken en vertalers en het Register beëdigde tolken en vertalers in?
  Sinds 1 januari 2009 is de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv) van kracht. Deze wet vervangt oude wetgeving over beëdigde vertalers en bepaalt onder meer dat een grote groep afnemers uit het domein van justitie en politie, in het kader van straf- en vreemdelingenrecht, gebruik moet maken van beëdigde tolken en vertalers. Een van de instrumenten ter uitvoering van Wbtv is het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). In dit Register staan alle beëdigde tolken en vertalers geregistreerd.
 • Wat moet ik doen om beëdigd tolk of vertaler te worden?
  Als je beëdigd tolk of vertaler wilt worden, moet je eerst een verzoek tot inschrijving in het Rbtv doen. Vervolgens wordt bekeken of je voldoet aan de inschrijfvoorwaarden uit het Besluit inschrijving Rbtv. Als dat zo is, word je door Bureau btv ingeschreven in het Rbtv. Aansluitend ontvang je een bewijs van inschrijving. Met dat bewijs van inschrijving kun je een verzoek tot beëdiging indienen bij de rechtbank waaronder jouw woonplaats valt. Je ontvangt daarna vanzelf een uitnodiging van de rechtbank om ter zitting te verschijnen. Tijdens die zitting zeg je de tekst van de eed of gelofte op waarna je door de rechter beëdigd wordt. Je ontvangt hierna een akte van beëdiging. Een kopie van deze akte moet je vervolgens ter completering van jouw dossier opsturen naar Bureau btv. Hierna ben je officieel beëdigd tolk en/of vertaler en sta je ook als zodanig geregistreerd in het Rbtv.
 • Is het verplicht om ingeschreven te staan in het register voor Beëdigde tolken en vertalers als ik een opdracht binnen het domein justitie wil aannemen?
  Sinds 1 januari 2009 is de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv) van kracht. Een van de gevolgen is de introductie van het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). In artikel 28 Wbtv staat vermeld wie er in welke situatie verplicht is om een tolk of vertaler uit het Rbtv in te zetten. Deze afnameplicht geldt -kort samengevat- in ieder geval voor politie en justitie.
 • Wat zijn de tolktarieven als ik bij de rechtbank tolk?
  De tolktarieven bij de rechtbank bij een strafzaak zijn vastgesteld door het Ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V). De tarieven voor het tolken bij justitie zijn vastgelegd in het ‘Besluit tarieven in strafzaken 2003’. Dit besluit is gepubliceerd in Staatsblad 2003, nr. 330. In artikel 4.2.3. staat het tarief vermeld voor tolken gebarentaal. Deze tarieven bedragen € 46,29 per uur, voorrijtarief: € 20,23 en reiskosten: € 1,54 per retourkilometer. Er zijn echter in 2020 wijzigingen gekomen in de regelgeving voor Registertolken waardoor er thans onderhandeld kan worden over het tarief met intermediairs die door het ministerie van J&V zijn gecontracteerd.
 • Gelden deze tarieven altijd als ik in een rechtbank moet tolken?
  Als het geen strafzaak is, wordt de tolk niet vergoed door de rechtbank. De tolk kan dan door de dove persoon betaald worden uit de tolkvoorziening van de leefuren (indien de dove persoon hierover beschikt).
 • Moet ik bij het tolken in justitiële zaken een eigen uitvoeringsformulier meenemen?
  Bij justitie hebben ze formulieren die de bode ondertekent en die dienen als declaratie. Vaak betalen ze rechtstreeks en dus niet op basis van een factuur. Je kunt uit laten betalen op basis van het formulier en hoeft niet te factureren. Een kopie van het formulier is in principe voldoende.
 • Wat doet de NBTG?
  De Nederlandse Beroepsvereniging Tolken Gebarentaal (NBTG) behartigt de belangen van tolken gebarentaal in Nederland. De voortdurende professionalisering van het beroep is een van de kerntaken van de NBTG. Ook vertegenwoordigt de NBTG de tolken tijdens overleg met overheidsinstellingen en is de NBTG gesprekspartner van onder meer belangenorganisaties van doven en slechthorenden en bemiddelingsbureaus voor tolken.
 • Wat zijn de missie en visie van de NBTG?
  Missie De Nederlandse Beroepsvereniging Tolken Gebarentaal (NBTG) behartigt de individuele en collectieve belangen van tolken gebarentaal op alle niveaus. NBTG-tolken zijn professionele tolken die de noodzakelijke kennis over vakgerelateerde zaken binnen de vereniging kunnen halen én brengen. ​ Visie Het beroep tolk gebarentaal ontwikkelt zich snel en de beroepsgroep groeit nog steeds. De doelgroep is heel gevarieerd en, door o.a. technologische ontwikkelingen en beter onderwijs voor dove mensen, aan verandering onderhevig. De meeste tolken zijn zelfstandig ondernemer en werken via een regeling die door de overheid gefinancierd wordt. Het bundelen van krachten door een collectieve belangenbehartiging is van groot belang. ​ De erkenning van communicatie als fundamentele uiting van menselijk gedrag en het recht van ieder individu om gebruik te mogen maken van zijn of haar meest natuurlijke communicatievorm is de basis van het beroep tolk gebarentaal. Op basis van hun professionaliteit zijn tolken in staat om inhoud te geven aan hun taak om de communicatie tussen dove/slechthorende en horende mensen te faciliteren. De NBTG vindt dat de kwaliteit van tolken van cruciaal belang is voor een optimale communicatie. Kennisuitwisseling zorgt ervoor dat een beroepsgroep kan groeien en verder kan professionaliseren. De NBTG vindt het belangrijk dat haar leden met elkaar van gedachten wisselen en ervaringen uitwisselen over de ontwikkelingen in het werkveld in binnen- en buitenland. De NBTG wil hét netwerk voor tolken gebarentaal zijn waar professionals de noodzakelijke kennis kunnen halen én brengen. ​
 • Wat zijn de doelstellingen van de NBTG?
  Op deze pagina lees je meer over de doelstellingen van de NBTG.
 • Wat is de meerwaarde van de NBTG voor een tolk gebarentaal?
  - Jouw belangen (o.a. tegenover het UWV en de departementen van VWS, SZW en OCW) worden behartigd door de NBTG. - Je draagt bij aan een verbetering van de tolkvoorziening. - Je krijgt (soms flinke) korting op boeiende NBTG workshops, wat kan oplopen tot € 175 - € 300,- korting. - Je hebt toegang tot het besloten ledengedeelte van de NBTG-website; zo ben je altijd op de hoogte van actuele zaken. Ook vind je op de website achtergrondinformatie en de meest uiteenlopende publicaties over je vakgebied. - Je ontvangt drie keer per jaar Interpres magazine met interessante achtergrondinformatie over het beroep, columns en interviews. - Je kunt deelnemen aan kennisuitwisselingsbijeenkomsten met collega-tolken en tolkgebruikers die de NBTG organiseert.
 • Ik ben op zoek naar nascholingen voor een tolk gebarentaal. Kan ik daarvoor ook bij de NBTG terecht?
  Jazeker. De NBTG biedt diverse workshops aan voor tolken. Informatie over welke workshops er de komende tijd georganiseerd worden, kun je hier vinden. De workshops zijn voor alle tolken toegankelijk. Leden van de NBTG betalen een sterk gereduceerd tarief ten opzichte van niet-leden.
 • In hoeveel termijnen wordt de lidmaatschapscontributie geïncasseerd?
  Studentleden betalen één keer per jaar. Tolkleden mogen per kwartaal betalen.
 • Berekent de NBTG btw over de contributie en publicaties?
  Aangezien de NBTG als vereniging geen btw-plichtige organisatie is, berekenen wij geen btw over onze dienstverlening. Je kunt als ondernemer dus ook geen btw over NBTG-contributie of publicaties in vooraftrek verrekenen met de Belastingdienst, aangezien je immers geen btw betaalt aan de NBTG.
 • Wat doet een tolk gebarentaal?
  Een tolk gebarentaal verzorgt de communicatie tussen dove en horende mensen. De tolk vertaalt tussen twee talen, ongeacht de modaliteit van hetgeen vertaald moet worden. Dit doet een tolk gebarentaal overal waar communicatie nodig is tussen dove of slechthorende mensen en horende mensen. De situaties lopen uiteen van een doktersbezoek, een vergadering en een kerkdienst tot een (inter)nationaal congres.
 • In welke modaliteiten tolkt een tolk gebarentaal?
  Dove mensen hebben verschillende vormen van communiceren, zoals onder meer Nederlandse Gebarentaal (NGT) en Nederlands met ondersteunende Gebaren (NmG). Sommige dove mensen geven de voorkeur aan spreken en spraakafzien om te communiceren. De tolk gebarentaal tolkt ook voor doofblinde mensen met vier handen gebaren en/of vingerspellen in de hand. De tolk vertaalt de originele boodschap in een van deze communicatievormen.
 • Waar werkt een tolk gebarentaal?
  Een tolk gebarentaal werkt overal waar communicatie nodig is en gevraagd wordt tussen dove of slechthorende mensen en horende mensen. De situaties lopen uiteen van een doktersbezoek, een vergadering en een kerkdienst tot een (inter)nationaal congres.
 • Waar vraag je een tolk aan?
  Alle tolken gebarentaal in Nederland zijn geregistreerd in het Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken. Als u een tolk uit het RTGS vraagt om te tolken, weet u zeker dat u een gediplomeerde tolk krijgt. U vindt het register op www.stichtingrtgs.nl. U kunt via het register de gegevens van een tolk opzoeken en de tolk daarna zelf rechtstreeks benaderen met de vraag of hij/zij voor u kan tolken. U kunt ook een tolk aanvragen bij Tolkcontact, het bemiddelingsbureau dat namens het UWV tolken gebarentaal en schrijftolken bemiddelt.
 • Welke opleiding heb je nodig om tolk gebarentaal te kunnen worden?
  De HBO-bachelor opleiding aan het Instituut Gebaren, Taal en Dovenstudies (IGT&D) aan de Hogeschool Utrecht.
 • Wat is het verschil tussen Nederlandse Gebarentaal (NGT) en Nederlands met Gebaren (NmG)?
  NGT is de moedertaal van dove mensen. Het is een echte taal die op een natuurlijke manier is ontstaan met een eigen grammatica en lexicon. Bij NmG wordt de grammaticale structuur van het Nederlands gebruikt en wordt dit ondersteund met gebaren uit de Nederlandse Gebarentaal.
 • Kan ik beroepsgerelateerde publicaties bestellen?
  Ja, via deze website kun je publicaties bestellen die te maken hebben met het beroep tolk gebarentaal. Bijvoorbeeld over teamtolken of tolken in medische settings.
 • Waar vind ik algemene informatie over het recht op een tolk?
  Algemene informatie over hoeveel uren een doof/slechthorend persoon recht heeft op een tolk en hoe deze tolkuren kunnen worden aangevraagd kun je vinden op de pagina recht op een tolk.
 • Op hoeveel uren heeft een persoon recht?
  Leefuren: Een persoon met een auditieve beperking heeft recht op 30 leefuren per jaar. Een doofblinde persoon heeft recht op 168 leefuren per jaar. Werkuren: Een persoon met een auditieve beperking heeft ook recht op een tolk voor 15% van de werktijd. Deze werkuren zijn bijvoorbeeld te gebruiken bij vergaderingen, functioneringsgesprekken, personeelsuitjes, bijscholingen, etc. Indien meer tolkuren nodig zijn, kan de betrokkene daarvoor een onderbouwd verzoek doen bij het UWV. Onderwijsuren: Daarnaast heeft een persoon met een auditieve beperking recht op een tolk in 100% van de tijd in reguliere onderwijssituaties. De tolkuren voor de onderwijssituaties kunnen ingezet worden voor schoolsituaties of het volgen van een opleiding. Wordt er een opleiding of cursus voor het werk gevolgd? Dan moeten hiervoor werkuren ingezet worden.
 • Waar kun je de tolkuren aanvragen?
  U kunt een tolkvoorziening voor het leef-, werk- en onderwijsdomein aanvragen bij het UWV. U kunt hierover ook voorlichting krijgen via Tolkcontact.
 • Hoe kun je tolkuren aanvragen?
  Mensen met een auditieve beperking kunnen een verklaring aanvragen bij hun huisarts of een KNO arts. Met deze verklaring kunnen zij bij het UWV uren tolkvoorziening aanvragen. Het aanvragen van deze uren kan niet binnen een dag, maar duurt vaak een paar weken.
 • Wat kan een tolkgebruiker doen als deze niet genoeg heeft aan het reguliere aantal tolkuren?
  Indien u meer uren nodig heeft dan het vastgestelde aantal, dan kunt u om toekenning voor meer uren vragen. Extra uren kunnen aangevraagd worden bij het UWV. Deze extra uren moeten elk jaar opnieuw aangevraagd worden.
 • Als ik speciaal onderwijs volg of ik werk in WSW-verband (Wet Sociale Werkplaatsen), kan ik dan ook een beroep doen op de tolkvoorziening?"
  Nee, dat kan niet. De instelling voor het speciaal onderwijs en/of de sociale werkplaats moet de inzet van de tolk betalen vanuit het budget dat zij krijgen voor de leerling en/of werknemer.
 • Waar vind ik de nieuwste tolktarieven?
  In het normbedragenbesluit van het UWV staan de meest recente tolktarieven. Dit normbedragenbesluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en staat ook op de ledenpagina van de NBTG-website. Daarnaast zijn de meest recente tolktarieven te vinden op de website van Tolkcontact onder veelgestelde vragen: https://www.tolkcontact.nl/ik-ben-een-tolk/veelgestelde-vragen/
 • Wie bepaalt de tarieven voor de verschillende situaties?
  Het ministerie van SZW heeft UWV de opdracht gegeven de tarieven voor de onderwijs- en werksituaties te bepalen. Het ministerie van VWS heeft de leefuren ondergebracht bij de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en bepaalt de tarieven voor het leefdomein. De uitvoering, bemiddeling en facturering gebeurt door Tolkcontact in opdracht van het UWV.
 • Wat moet ik doen als het UWV mij als tolk laat weten dat de uren van de klant op zijn?
  Als de uren van de klant op zijn, moet je de klant daarvan op de hoogte stellen en de factuur naar de klant sturen. De klant kan nog proberen met terugwerkende kracht de (extra) uren toegekend te krijgen, zodat hij/zij het niet zelf hoeft te betalen. Deze aanvraag kan de klant doen bij het UWV.
 • Waar kan ik terecht met een klacht over een tolk?
  Er bestaat een klachtencommissie. Bij de klachtencommissie kunnen tolkgebruikers een klacht indienen over een tolk. Meer informatie is te vinden op de website van de klachtencommissie www.klachttolk.nl.
 • Ik ben aangevraagd te komen tolken binnen een WSW bedrijf. Wie moet mijn factuur betalen?
  Binnen het speciaal onderwijs en WSW-verband (Wet Sociale Werkvoorziening) is het niet mogelijk een beroep te doen op de tolkvoorziening. Deze dove tolkgebruikers hebben dus geen beschikking over tolkuren voor het werkdomein. Zij komen wel in aanmerking voor de toekenning van tolkuren voor de leefsfeer, maar deze mogen niet ingezet worden in het speciaal onderwijs of de sociale werkplaats. De instelling voor het speciaal onderwijs en/of de sociale werkplaats moet de tolk bekostigen vanuit het budget dat zij krijgen voor de leerling en/of werknemer.
 • Ik ben gevraagd een gesprek bij UWV voor een WSW-indicatie te komen tolken. Wie is verantwoordelijk voor de betaling?
  UWV heeft aangegeven dat dove klanten op grond van artikel 35 van de Wet WIA geen recht hebben op een tolkvoorziening als zij in WSW-verband of in een beschutte dienstbetrekking onder verantwoordelijkheid van de WSW werken. Maar zolang de klant niet in een van deze beide situaties werkzaam is, heeft hij/zij wel recht op een tolkvoorziening. Als de klant bij het UWV wordt uitgenodigd voor een gesprek over een WSW-indicatie, moet het UWV de tolk regelen en betalen.
 • Ik ben gevraagd te komen tolken voor een sollicitatiegesprek binnen een WSW-setting. Wie is hier verantwoordelijk voor de betaling?
  Als de klant solliciteert naar bijvoorbeeld een beschutte werkplek is hij waarschijnlijk geïndiceerd voor een werkplek in WSW-verband. De WSW-indicatie mag voor UWV geen belemmering zijn de tolkvergoeding te weigeren. De klant werkt op het moment van sollicitatie immers nog niet in de WSW. Het maakt geen verschil of de klant wordt aangenomen dan wel afgewezen voor de functie. Ook in deze situatie is UWV verantwoordelijk voor de betaling.
 • Worden getolkte uren voor een sollicitatiegesprek tot de leefuren gerekend of tot de werkuren?
  Alles wat leidt naar werk valt onder de werksfeer. Ook sollicitatiegesprekken, re-integratietrajecten etc.. vallen hier dus onder. Heeft de klant nog geen toekenning voor werkuren? Dan moet hij/zij deze bij UWV aanvragen.
 • Ik heb een tolkopdracht waarvoor ik heel veel moet voorbereiden. Kan ik de uren die ik gebruik om voor te bereiden in rekening brengen?
  Volgens de huidige regelgeving is het niet mogelijk deze extra uren te rekenen. De overheid geeft aan dat de voorbereidingstijd al opgenomen is in het uurtarief.
 • Is het normaal dat de notaris de gegevens van de tolk bij het passeren van een hypotheek opneemt in de koopakte?
  Als tolk moet je bij een notaris ook de akte ondertekenen die gepasseerd wordt. De wet op het notarisambt zegt hierover het volgende: Indien een verschijnende partij de taal van de akte niet voldoende verstaat, verschijnt mede een tolk, die zo mogelijk ook beëdigd vertaler is, die de zakelijke inhoud van de akte vertaalt. De akte wordt dan mede door hem ondertekend. Van zijn bijstand wordt in het slot van de akte melding gemaakt. De tolk tekent niet voor de inhoud, maar verklaart door deze handtekening alles vertaald te hebben
 • Hoe zit het met de gebruikersrechten van beeldmateriaal waarbij ook tolken gefilmd worden/zijn?
  Het wel of niet mogen publiceren van beeldmateriaal heeft te maken met de privacyschending van de geportretteerde en de wijze waarop de foto/film is gemaakt (in opdracht of niet in opdracht). In de meeste openbare situaties is er geen sprake van fotografie in opdracht en kunnen de foto's of het filmmateriaal gebruikt worden, zeker wanneer het momentopnames betreft. Meer informatie over beeldrechten kun je vinden op deze website. Leden van de NBTG vinden op het besloten ledendeel aanvullende informatie over dit onderwerp.
 • Tolken op organisatie-uren; hoe zit het nou precies?
  Organisatieuren mogen alleen worden ingezet als meerdere tolkgebruikers tegelijkertijd gebruikmaken van dezelfde tolk. Het administratief afhandelen van een tolkopdracht op organisatieuren bij Tolkcontact wijkt voor de tolk niet af van een tolkopdracht voor een individuele tolkgebruiker. De coördinator van de organisatie die tolkuren toegekend heeft gekregen ontvangt van elke afgeronde tolkopdracht een bevestiging van Tolkcontact en kan dit op deze manier controleren.
 • Wat is teamtolken?
  Wanneer een opdracht intensief en/of langdurig is kunnen twee of meer tolken worden ingezet die elkaar afwisselen en ondersteunen bij het tolken. Meer informatie over teamtolken vind je hier.
 • Waarom zou een tolkgebruiker teamtolken inzetten, waarom zou ik als tolk teamtolken?"
  De inzet van teamtolken zorgt ervoor dat de continuïteit en de kwaliteit van de vertaling gewaarborgd blijft. De tolken zijn samen verantwoordelijk voor de vertaling en ondersteunen elkaar. Hierdoor wordt de kans op tolkfouten aanzienlijk verkleind.
 • Hoe verloopt de samenwerking bij het teamtolken?
  Bij het teamtolken is één tolk actief aan het tolken en wordt hij/zij ondersteund door de tweede tolk. De tweede tolk controleert de vertaling en vult aan als de eerste tolk het niet goed heeft verstaan of begrepen. Na ongeveer 15 à 20 minuten wisselen de tolken van functie. De tolken kunnen op deze manier een langdurige en intensieve opdracht volhouden en zorgdragen voor een optimale vertaling. Hierdoor kan de klant zo volledig mogelijk participeren in de overleg- of gesprekssituatie.
 • Wanneer kan een tolkgebruiker een team tolken inzetten?
  Een klant kan binnen het hem/haar aantal toegekende uren naar eigen inzicht gebruik maken van een teamtolk. Een klant kan zowel een team tolken in Nederland als in het buitenland inzetten. Teamtolken is in het werk- en onderwijsdomein onder volgende voorwaarden toegestaan: – De opdrachtduur is langer dan een klokuur; – Van te voren staat vast dat gedurende de opdracht geen pauzes van de tolk(en) mogelijk is; – Van te voren staat vast dat het achtereenvolgens inzetten van verschillende tolken niet mogelijk is. In het leefdomein kunnen teamtolken ingezet worden in situaties waar langer dan 2 uren onafgebroken getolkt dient te worden, waarbij vooraf vaststaat dat het achtereenvolgens inzetten van verschillende tolken niet mogelijk is. Teamtolken kunnen beiden hun uren declareren bij het UWV, maar het uur wordt slechts éénmaal van de toegekende uren bij de klant afgetrokken.
 • Wat is er geregeld in de Wet beëdigde tolken en vertalers en wat doet het Register beëdigde tolken en vertalers?
  Sinds 1 januari 2009 is de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv) van kracht. Deze wet vervangt oude wetgeving over beëdigde vertalers en bepaalt onder meer dat een grote groep afnemers uit het domein van justitie en politie, in het kader van straf- en vreemdelingenrecht, gebruik moet maken van beëdigde tolken en vertalers. Een van de instrumenten ter uitvoering van deze wet is het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). In dit Register staan alle beëdigde tolken en vertalers geregistreerd.
 • Wat moet ik doen om beëdigd tolk of vertaler te worden?
  Als je beëdigd tolk of vertaler wilt worden, moet je een bepaalde procedure bij het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) doorlopen. Als beëdigd tolk en vertaler kan je ingezet worden voor tolkopdrachten in een justitiële setting. De NBTG vindt het heel belangrijk dat de juiste tolk op de juiste plek komt en beveelt daarom aan om eerst de SIGV-opleiding tot Registertolk te volgen alvorens je te laten beëdigen. Om beëdigd te worden moet je eerst een verzoek tot inschrijving in het Rbtv doen. Vervolgens wordt bekeken of je voldoet aan de inschrijfvoorwaarden uit het Besluit inschrijving Rbtv. Als dat zo is, word je door Bureau btv ingeschreven in het Rbtv. Aansluitend ontvang je een bewijs van inschrijving. Met dat bewijs van inschrijving kun je een verzoek tot beëdiging indienen bij de rechtbank waaronder jouw woonplaats valt. Je ontvangt daarna vanzelf een uitnodiging van de rechtbank om ter zitting te verschijnen. Tijdens die zitting moet je de eed of gelofte afleggen waarna je door de rechter beëdigd wordt. Je ontvangt hierna een akte van beëdiging. Een kopie van deze akte moet je vervolgens ter completering van jouw dossier opsturen naar Bureau btv. Hierna ben je officieel beëdigd tolk en/of vertaler en sta je ook als zodanig geregistreerd in het Rbtv.
 • Is het verplicht om ingeschreven te staan in het register voor Beëdigde tolken en vertalers als ik een opdracht binnen het domein justitie wil aannemen?
  In artikel 28 Wbtv staat vermeld wie er in welke situatie verplicht is om een tolk of vertaler uit het Rbtv in te zetten. Deze afnemers zijn verplicht (artikel 28 Wbtv) om in straf- en vreemdelingenzaken in beginsel tolken en vertalers uit het Rbtv in te zetten: · Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State; · tot de rechterlijke macht behorende gerechten; · Openbaar Ministerie; · Immigratie- en Naturalisatiedienst; · politie; · Koninklijke Marechaussee; · bijzondere opsporingsdiensten als bedoeld in artikel 2 van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten; · Vluchtelingenwerk Nederland; · Dienst Justitiële Inrichtingen; · advocaten, voor zover in het kader van de verlening van gesubsidieerde rechtsbijstand als bedoeld in de Wet op de rechtsbijstand.
 • Wat zijn de tolktarieven als ik bij de rechtbank tolk?
  De tolktarieven bij de rechtbank bij een strafzaak zijn vastgesteld door het Ministerie van Justitie. De tarieven voor het tolken bij justitie zijn vastgelegd in het ‘Besluit tarieven in strafzaken 2003’. Dit besluit is gepubliceerd in Staatsblad 2003, nr. 330. In artikel 4.2.3. staat het tarief vermeld voor tolken gebarentaal. Deze tarieven bedragen € 46,29 per uur, voorrijtarief: € 20,23 en reiskosten: € 1,54 per retourkilometer.
 • Gelden deze tarieven altijd als ik in een rechtbank moet tolken?
  Als het geen strafzaak is, wordt de tolk niet vergoed door de rechtbank. De tolk kan dan door de klant betaald worden uit de tolkvoorziening van de leefuren (indien de klant hierover beschikt).
 • Moet ik bij het tolken in justitiële zaken een eigen uitvoeringsformulier meenemen?
  Bij justitie hebben ze formulieren die de bode ondertekent en die dienen als declaratie. Vaak betalen ze rechtstreeks en dus niet op basis van een factuur. Je kunt uit laten betalen op basis van het formulier en hoeft niet te factureren. Een kopie van het formulier is in principe voldoende.
 • Is er een (collectief) pensioen voor tolken?
  Er is geen collectieve pensioenregeling voor tolken. Je kunt als zelfstandig ondernemer bij elke verzekeringsmaatschappij terecht of je kan zelfstandig je pensioen opbouwen bij een aantal organisaties zoals Brightpensioen of BrandNewDay.
 • Wat zijn de regelingen voor tolken NGT bij ziekte (kort of langdurig) en bij zwangerschap?
  Ben je als tolk zelfstandig ondernemer? Dan moet je zelf je een arbeidsongeschiktheidsverzekering regelen. Je kunt dit bij een verzekeraar naar keuze doen, bij een broodfonds of bij een organisatie als Sharepeople (alternatief voor een broodfonds). Tolken die zwanger zijn, kunnen een beroep doen op een uitkering bij het UWV (de ZEZ-uitkering). Daarnaast kun je binnen een arbeidsongeschiktheidsverzekering afspraken maken over een uitkering bij zwangerschap.
 • Is het nodig een bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten?
  Het is verstandig om een bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Informatie over bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen en over de noodzaak om deze als tolk af te sluiten kun je aanvragen bij ZZP Nederland als je daar lid van bent.
bottom of page