Zoeken

Verslag overleg d.d. 28 januari met ministerie van Justitie & Veiligheid

Bijgewerkt: 11 nov 2020

Wij hebben afgelopen dinsdag 28 januari een overleg gehad met het ministerie van J&V over het project Tolken in de toekomst. Hiermee willen we jullie informeren over de stand van zaken van dit project.


Procedure

Het ministerie heeft een Algemene maatregel van Bestuur (AmvB) opgesteld: Wij­zi­ging Be­sluit ta­rie­ven in straf­za­ken en Be­sluit beëdig­de tol­ken en ver­ta­lers. In die concept-AmvB wordt een aantal wijzigingen voorgesteld:

- het opleidingsniveau voor het Register voor Beëdigde tolken en vertalers verlagen van C1 naar B2-niveau;

- aanbesteding van tolkopdrachten alleen via bemiddelingsbureaus laten verlopen omdat de overheid niet zelf tolken mag regelen;

- een drempeltarief voor tolken hanteren waarover onderhandeld kan worden met bemiddelingsbureaus, alsmede over de bijkomende voorwaarden.


In het overleg is de procedure besproken die de AmvB nu doorloopt. De Raad van State (RvSt) zal halverwege februari hierover advies uitbrengen aan de Minister. Het is dan nog niet openbaar, pas als de Minister dat bepaalt.


Inmiddels zijn er schriftelijke Kamervragen over het onderwerp gesteld door een aantal leden van de Vaste Commissie voor J&V, naar aanleiding van de staking van registertolken een paar weken terug. 

Ook is er een Rondetafelgesprek geweest tussen leden van het actiecomité van Registertolken en vertalers en de Vaste Commissie voor J&V op 22 januari. 


Op 19 februari is er voorts een Algemeen Overleg (AO) gepland van de Vaste Commissie voor J&V waar de AmvB besproken zal worden.

Het advies van de RvSt of vragen die gesteld worden op het AO kan aanleiding geven om de AmvB aan te passen of in te trekken.


Pas als de AmvB in werking treedt, zullen ook de aanbestedingsprocedures starten. Er wordt door het ministerie een algemeen Programma van Eisen opgesteld voor alle aanbestedingen.

Iedere organisatie van gebruikers (Rechtbank, Politie, IND, Bijzondere Opsporingsdiensten, etc. ongeveer 20 organisaties) start zelf een aanbestedingsprocedure waarin specifieke eisen (aanvullend op het algemene programma van eisen) gesteld kunnen worden.


Het hele proces zal door J&V gemonitored worden en samen met de Registertolken en de NBTG geëvalueerd worden.


Ook komt er een meldpunt waar signalen over misstanden gemeld kunnen worden. 

Wij hebben nogmaals verzocht om ook de NSV en de belangenorganisaties van doven bij de evaluatiebijeenkomsten uit te nodigen. 


Aanbevelingen en kritiek NBTG

Naast de procedure rondom de AmvB zijn ook de kritiekpunten en aanbevelingen van de NBTG besproken.


• Alleen inzet van tolken Nederlandse Gebarentaal met gespecialiseerde justitie-opleiding (als de afnemer afnameplichtig is). 

Zichtbaar onderscheid voor de afnemer in RBTV voor tolken die een basisopleiding tot tolk hebben gevolgd en de specialistische tolken met een extra opleiding zoals SIGV. 


J&V stelt dat bemiddelingsbureaus in principe een gespecialiseerde tolk moeten inzetten indien dat vereist is. Als die niet beschikbaar is, wordt er gekeken of er eventueel uitstel van bijv. de rechtszaak kan plaatsvinden en als dat om een dringende reden niet mogelijk is, dan zal er pas worden uitgeweken naar een niet-gespecialiseerde tolk uit het RBTV.

Standpunt van de NBTG is dat er in zo’n geval altijd uitstel van de rechtszaak moet plaatsvinden omdat anders de rechtspositie van de dove verdachte/asielzoeker mogelijk (ernstig) geschaad wordt. 


• Centrale bemiddeling en facturering van justitietolken Nederlandse Gebarentaal bij een daarvoor gespecialiseerd tolkenbureau, nu is dat Tolkcontact. 

Wij hebben verzocht om een uitzonderingspositie te maken voor de bemiddeling van justitietolken NGT vanwege de uiterst kwetsbare positie van dove verdachten en asielzoekers.


De reactie van J&V is dat Tolkcontact net als ieder ander bemiddelingsbureau aan de aanbesteding kan meedoen. 


• Wat betreft de tarifering hebben wij al eerder bij J&V aangegeven dat wij voor de tolken NGT eveneens kiezen voor het drempelbedrag met onderhandelingsmogelijkheid. 

Over de tarifering zullen wij dus onderhandelen met de bemiddelingsbureaus.


• Wij hebben in het gesprek eveneens benoemd dat wij van oordeel zijn dat Dove tolken die ingezet worden in relayteams in principe een opleiding NGT aan de HU moeten afronden. Zij worden nu echter al ingezet in de justitieketen en daarom moet de betaling van deze ‘relaytolken’ wel goed geregeld worden. 

J&V verkeert in de veronderstelling dat dit al gebeurt.


J&V geeft aan dat veel van de feedback die is ontvangen van registertolken en van de NBTG ook verwerkt is, maar dat dit nog niet zichtbaar is voor ons omdat de procedure rondom de AmvB besloten is.


Wij gaan, in overleg met onze leden-justitietolken en Dovenschap/Divers Doof, bekijken welke verdere actie wij zullen ondernemen.