Zoeken

Verhoging contributie NBTG per 1 januari 2021


Voorafgaande aan de ALV van 7 november hebben we aangekondigd dat tijdens de ALV de financiering van het voorstel van het bestuur voor een gewijzigde bestuursvorm besproken zou worden. Het bestuur is per 1 januari 2021 geen uitvoerend bestuur meer, maar opereert als een strategisch, beleidsbepalend bestuur. In de nieuwe bestuursvorm heeft het bureau het mandaat voor de uitvoering van dat beleid. Het streven is om door deze nieuwe werkwijze

- meer continuïteit in beleid en uitvoering te bieden omdat het bureaupersoneel over het algemeen langere tijd werkzaam is voor de vereniging en op regelmatiger basis tijd in de verenigingstaken kan investeren dan bestuursleden;

- meer slagvaardig te zijn in de uitvoering van het beleid en efficiënter om te gaan met de beschikbare tijd door het mandaat aan het bureau;

- het bestuur te ontlasten omdat het uitvoerend werk een te grote tijdsbelasting en werkdruk vormt voor de bestuursleden;

- makkelijker nieuwe bestuursleden aan te kunnen trekken omdat er geen uitvoerend werk van het bestuurslid verwacht wordt.


Vanwege de financiële en beleidsmatige gevolgen die gepaard gaan met een overgang naar een strategisch bestuur, zullen de personeelskosten stijgen.

Om deze verhoogde personeelskosten te financieren, heeft de ALV op 7 november 2020 er voor gekozen om de contributie in 2021 met € 50,00 te verhogen tot

€ 309,03. Deze beslissing is neergelegd in de notulen van de ALV die naar jullie gestuurd zijn op 2 december vorig jaar.


In maart zullen jullie bericht van het bureau ontvangen over de inning van de contributie.


De inkomsten uit de contributies zullen ook dit jaar op de eerste plaats besteed worden aan de behartiging van jullie belangen tegenover het UWV en de ministeries van VWS, OCW en SZW. Daarnaast staat ook de verdere professionalisering van ons beroep hoog op onze prioriteitenlijst naast -uiteraard- diverse andere speerpunten in ons werkplan voor komend jaar.


Mochten jullie naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, dan kun je daarover contact opnemen met het bureausecretariaat via info@nbtg.nl.