Zoeken

Uitnodiging ALV 14 april 2020

Bijgewerkt: 22 mei 2020

Beste Tolklid/Studentlid,


Over ruim vijf weken zal op 14 aprilde Algemene Leden Vergadering plaats vinden. De ALV beslaat alleen de avond, van 19.00u tot 21.30u.

We nodigen je van harte uit om deze avond bij te wonen op de HU aan de Padualaan in Utrecht. De exacte locatie wordt later bekendgemaakt.


Tijdens de ALV worden onder andere het jaarverslag 2019 en de jaarrekening van 2019 besproken en ter stemming gebracht.

Daarnaast staat ook de herbenoeming van bestuurslid André Uittenbogert op de agenda.


Op de ALV zal er verder gelegenheid zijn om van gedachten te wisselen over recente ontwikkelingen en overige vragen.

De agenda, de notulen van 30 november 2019 en het jaarverslag 2019 zijn vanaf 24 maart te vinden op de NBTG-website.

De jaarrekening van 2019 en het verslag van de kascommissie over de jaarrekening 2019 zijn uiterlijk 31 maart te vinden op onze website.


Reacties op stukken

Om ervoor te zorgen dat de notulen, het jaarverslag en de jaarrekening in korte tijd kunnen worden behandeld, is er een schriftelijke feedbackronde ingelast. Dat betekent dat iedereen gevraagd wordt om opmerkingen met betrekking tot deze stukken vóór 6 april per mail naar info@nbtg.nl te sturen. Het bestuur bekijkt of er op basis van de feedback nog aanpassingen gedaan moeten worden en vervolgens zullen alle definitieve stukken uiterlijk 9 april verstuurd worden, zodat iedereen deze tijdig ontvangt en er op de ALV over gestemd kan worden.


Vragen aan het bestuur

Er is ook weer tijd gereserveerd om met het bestuur van gedachten te wisselen over zaken die spelen in het werkveld en om vragen te stellen over issues die het bestuur de afgelopen maanden heeft opgepakt. Om dit in goede banen te leiden willen we jullie verzoeken om vragen vooraf per mail aan ons te sturen, zodat we ervoor kunnen zorgen dat zoveel mogelijk vragen beantwoord kunnen worden op de ALV. Je kunt je vragen vóór 6 april mailen naar info@nbtg.nl.


Aanmelden & machtiging

Wij hopen zoveel mogelijk leden op de ALV te zien, zodat we gezamenlijk een goede inhoudelijke discussie kunnen voeren en we als vereniging weer input hebben om mee verder te gaan.

Heb je zin om te komen, meld je dan uiterlijk 7 april aan voor de ALV door een mail te sturen naar info@nbtg.nl. Aanmelden is op dit moment niet mogelijk via de website omdat we werken aan een nieuwe website en een nieuw ledenadministratiesysteem.


Er kan tijdens de ALV worden gestemd door de aanwezige tolkleden. Indien je niet aanwezig kunt zijn, is het mogelijk een mede-tolklid dat wel naar de ALV gaat, te machtigen om voor jou te stemmen. Ieder tolklid mag door maximaal drie andere tolkleden gemachtigd worden. Je kunt een collega machtigen door het machtigingsfomulier ingevuld naar ons te mailen. Je mag ook een (duidelijke) foto maken van het ingevulde machtigingsformulier en dit naar ons mailen (info@nbtg.nl). Het machtigingsformulier is vanaf 24 maart bij de ALV-stukken te vinden op de website.


Heb je nog vragen, neem dan contact op met het NBTG-secretariaat (info@nbtg.nl).


Tot ziens op 14 april!


Met vriendelijke groet,

namens het NBTG bestuur,


Kees-Ate van der Meer, voorzitter