Zoeken

Regelgeving declareren Tolken op afstand

Bijgewerkt: 11 nov 2020

Uit een discussie op de Facebook-groep 'Wat als' hebben wij begrepen dat niet alle tolken op de hoogte zijn van de regels omtrent het declareren van TOA-opdrachten.


In het Protocol Voorzieningen is in paragraaf 4.2.5. bepaald voor het werk- en onderwijsdomein:

"Van een tolk op afstand is er sprake als de tolk zich niet op dezelfde locatie als de klant bevindt. Is er sprake van inzet van een tolk op afstand, dan kan de tolk het volgende declareren: normbedrag E17-I, vermeerderd met

  • of de reisvergoeding;

  • of een toeslag van 30%.

Het is niet toegestaan beide aanvullingen op het normbedrag E17-I te declareren."


Tolken kunnen dus bij het declareren van hun TOA-opdrachten voor het werk- en onderwijsdomein de keuze maken tussen de reisvergoeding of 30% bovenop het normale tarief.

Tolkcontact heeft dit ook vermeld in zijn Algemene voorwaarden.


In de regelgeving is geen oplossing te vinden voor alle situaties die zich in de praktijk voordoen. Voor vragen over de invulling van de regels kunnen jullie dan ook het beste bij Tolkcontact terecht, aangezien daar over de declaraties beslist wordt.


In de ministeriële regeling van de minister van VWS over de tolkvoorziening in het leefdomein is daarnaast in artikel 3b onder lid 3 bepaald dat de eerste 15 uren tolken op afstand slechts voor 1/3 deel van de uren van de klant worden afgetrokken. Deze regeling kwam al voor in de 'Landelijke regeling tolkvoorziening voor mensen met een zintuiglijke beperking' van de VNG uit 2015. De bepaling had als doel om tolkgebruikers te stimuleren om meer tolken in te zetten op afstand in het leefdomein.


Lang niet alle tolkgebruikers zijn van deze regeling op de hoogte. We hebben inmiddels Dovenschap en Divers Doof gevraagd of zij mogelijk hun achterban hierover kunnen informeren en/of Tolkcontact willen vragen om deze taak op zich te nemen.


Wij zullen in een volgend overleg met Tolkcontact er op aandringen om tolken van adequate informatie te voorzien over de (declaratieregels van de) tolkvoorziening in deze situatie rondom de coronacrisis.