Zoeken

Overleg OCW over tolkvoorziening 30+


De Kerngroep tolkvoorziening harmonisatie heeft onlangs overleg gevoerd met het ministerie van OCW over de leeftijdsgrens van 30 jaar in art. 19a van de WOOS (Wet Overige OCW-subsidies).


Het ministerie van OCW wil de leeftijdsgrens van 30 jaar in dit artikel schrappen.

Het ministerie erkent dat die noodzaak er is vanuit de opdracht die het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap aan de lidstaten geeft.


Anders dan in de Kamerbrief van de minister van OCW van 30 oktober 2020 genoemd, zal de tolkvoorziening óók gelden voor niet-bekostigd-formeel onderwijs. Als voorbeeld van een dergelijke opleiding is genoemd een opleiding aan Nyenrode.


De belangrijkste vraag is of een deeltijdopleiding, zoals een BBL-opleiding op MBO-niveau, ook in aanmerking komt voor de tolkvoorziening voor tolkgebruikers van 30+ én voor hen die jonger dan 30 zijn.

De huidige regelingen in de werkvoorziening voorzien alleen in een tolkvoorziening voor een deeltijdopleiding indien deze opleiding ‘arbeidsmarktrelevant’ is.

Het ministerie van OCW wijst er op dat de regelgeving van de werkvoorziening eist dat een opleiding meer dan 200 uren per kwartaal moet bevatten om in aanmerking voor een tolkvoorziening te komen.


Er is voldoende draagvlak in de Tweede Kamer om de leeftijdsgrens op relatief korte termijn (denk aan een procedure van een jaar) te schrappen. De Raad van State moet namelijk ook een advies uitbrengen en het UWV moet een uitvoeringstoets verrichten.


Het demissionaire Kabinet kan echter niet tegelijkertijd een tolkvoorziening voor de deeltijdopleiding regelen in het wetsvoorstel omdat daarvoor nog geen financiering is afgesproken.

OCW schat dat er veel doven en slechthorenden een beroep zullen doen op de tolkvoorziening voor een deeltijdopleiding (schatting kosten 6 miljoen). Dit omdat op dit moment slechts een tolkvoorziening voor een deeltijdopleiding wordt toegekend indien er arbeidsmarktperspectief is.


Ook is nog de vraag in hoeverre de financiering geheel door OCW gedragen moet worden of dat SZW daaraan ook zal bijdragen.


We zullen jullie verder informeren als er nieuwe ontwikkelingen zijn.