Zoeken

Oproep: casussen tolkvoorziening sociale werkplaatsen


Zoals jullie weten, streeft de Kerngroep harmonisatie tolkvoorziening naar een zelfstandige tolkvoorziening voor de groep dove en slechthorende werknemers die werkzaam zijn in sociale werkplaatsen.

In een brief aan de Tweede Kamer d.d. 2 oktober 2020 heeft Staatssecretaris

Van 't Wout meegedeeld dat hij geen concrete signalen heeft ontvangen dat sociale werkbedrijven hun auditief beperkte werknemers een tolk ontzeggen. Omdat hij hierover geen concrete casussen ontvangen heeft van de belangenorganisaties en beroepsverenigingen, is hij niet voornemens het beleid op dit punt aan te passen.


De kerngroep heeft om die reden besloten om alsnog casussen te verzamelen waaruit blijkt dat dove en slechthorende werknemers op sociale werkplaatsen een tolk ontzegd wordt.


We roepen jullie daarom op om dergelijke casussen, waarbij een tolkgebruiker geen tolk kreeg toegewezen door het sociale werkbedrijf, naar ons toe te sturen via info@nbtg.nl.

We verzamelen deze informatie tot en met 31 maart.


Met deze verzamelde informatie hebben we reden om opnieuw het gesprek aan te gaan met het ministerie van SZW.


Alvast dank voor jullie medewerking!