Zoeken

Notulen ALV 7 november en herziene begroting 2021

Bijgewerkt op: jan 18


Hierbij zenden we jullie de notulen van de ALV van 7 november toe. Als je tekstuele opmerkingen hebt over de notulen, kan je die uiterlijk 10 december naar ons sturen via info@nbtg.nl. Inhoudelijke opmerkingen over de notulen kunnen t.z.t. voorafgaande aan de ALV op 13 april 2021 nog ingestuurd worden.


Zoals toegezegd op de ALV zenden we jullie ook de herziene begroting 2021 en een aangepast financieel overzicht met de opties A en B in verband met de transitie naar een andere bestuursvorm toe.


Alle roze vakken zijn aanpassingen ten opzichte van de begroting (versie 5) die jullie bij de ALV-stukken hebben ontvangen. In de toelichting zijn die onderwerpen ook roze gemaakt.

Deze getallen in de gewijzigde financiële stukken komen nu overeen met hetgeen in de notulen van de ALV hierover vemeld is.


Tijdens de ALV heeft het bestuur de financiële consequenties van de overgang naar een strategisch bestuur voorgelegd aan de leden. Daarbij is ook gesproken over de financiële ‘buffer’ die nodig zou zijn om – in geval er geen lidmaatschapsgeld meer binnen komt – het personeel een tijd lang door te kunnen betalen zodat zij de lopende zaken kunnen afhandelen. Het bestuur is hierbij uitgegaan van een buffer van een jaar, maar een aantal leden gaf aan dat in het verleden altijd van een half jaar werd uitgegaan. Het bestuur heeft beloofd hier op terug te komen met een onderbouwde keuze voor een jaar of een half jaar.


Het bestuur heeft nu besloten om een buffer voor een half jaar op te bouwen. Als we kijken naar de kosten die wij met de buffer zouden willen vergoeden, blijkt dat het sowieso niet haalbaar is om die een jaar lang door te betalen.


Naast de ‘kale’ personeelskosten, zijn er namelijk nog andere kosten waar wij rekening mee moeten houden gedurende het jaar. Deels zijn dit vaste kosten en deels variabelekosten. De grootste post is de btw: elk jaar betalen we ong.

20.000 euro btw. Een groot deel daarvan krijgen we terug van de belastingdienst, maar we moeten de btw wel eerst voorschieten. Daarnaast zijn er ongeveer 10.000 euro aan uitgaven die we sowieso zullen hebben: reiskosten voor bureau en bestuur, verenigingskosten (abonnementen die nog lopen), de accountant (voor de laatste jaarrekening) en evt. kosten voor een laatste ALV. Tenslotte zijn er mogelijk andere kosten, afhankelijk van overeenkomsten die we aangegaan zijn. Denk hierbij aan de Interpres, contracten voor workshops of lopende projecten. Het is moeilijk om nu te voorspellen om hoeveel geld het daarbij zal gaan; te zijner tijd zal uitgezocht moeten worden hoe hiermee om te gaan.


Wij schatten in dat deze kosten in 2021 en 2022 zullen zijn:


2021 2022

personeel 78.000 91.000

vaste kosten 11.000 12.000

btw 20.000 22.000

totaal jaar 109.000 125.000

totaal half jaar 55.000 65.000


Dit betekent dat wij – over een jaar gezien – rond de 110.000 euro in ons vermogen zouden moeten hebben om alle verplichtingen die de vereniging is aangegaan te kunnen betalen. Dit is een groot bedrag waarover wij momenteel niet beschikken. Ook de komende jaren is dit niet haalbaar, omdat wij verwachten jaarlijks weinig op de begroting over te zullen houden en zodoende ons vermogen niet zullen kunnen aanvullen.


Wat wel haalbaar is, is om een buffer van een half jaar aan te houden, dus van 55.000 à 65.000 euro. In 2021 en 2022 verwachten we dat wij een vermogen van 82.000 euro zullen hebben, genoeg om de verwachte vaste kosten gedurende een half jaar te betalen en om andere afgesloten contracten te voldoen.