Zoeken

Motie toegankelijkheid onderwijs dove en slechthorende kinderen

Een aantal maanden terug hebben we een oproep geplaatst met de vraag of er leden zijn aan wie de toegang is ontzegd in het onderwijs vanwege coronamaatregelen.

De casussen die wij ontvangen hebben, hebben wij besproken met Dovenschap en Divers Doof.


Op maandag 25 januari is er een 'nota-overleg' gevoerd in de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over 'onderwijs en corona'.


Dovenschap heeft voorafgaande aan dit nota-overleg informatie aangeleverd aan PvdA-lid mevrouw Kirsten van den Hul over het feit dat het onderwijs niet altijd toegankelijk is voor dove en slechthorende kinderen door coronamaatregelen.


Tijdens het overleg heeft Kamerlid Van den Hul samen met Kamerlid Lisa Westerveld van Groen Links een motie ingediend, waarin zij het volgende aangeven:

- Zij constateren dat er signalen zijn van Nederlandse gebarentolken dat hun en de kinderen die zij ondersteunen in het regulier onderwijs de toegang wordt bemoeilijkt of ontnomen;

- Zij zijn van mening dat dove of slechthorende kinderen recht hebben op onderwijs en dat het onacceptabel is als zij worden benadeeld.

- Zij verzoeken de regering in gesprek te treden met het onderwijs om te benadrukken dat tolken altijd toegang moeten krijgen tot het onderwijs en te verzekeren dat doven en slechthorenden niet benadeeld worden.


Deze motie geeft ons een goede opening om met het ministerie van OCW en het ministerie voor Basis-, Voortgezet onderwijs en Media in overleg te treden over deze problematiek.


We zullen jullie over dit onderwerp verder informeren als er belangrijke ontwikkelingen plaatsvinden.