Zoeken

Leden gezocht voor werkgroep Beroepscodes


Wij zijn op zoek naar (minimaal vijf en maximaal zeven) leden die zitting willen nemen in de nieuw op te richten werkgroep Beroepscodes.

De werkgroep Beroepscodes van de NBTG heeft als taak om een voorstel tot wijziging van de beroepscodes op te stellen. Een voorstel tot wijziging zal door het bestuur aan de ALV worden voorgelegd.


Er zijn diverse aanleidingen voor een wijziging van de beroepscode, namelijk dat in de beroepscode een wetsartikel staat vermeld dat niet van toepassing is op onze beroepsgroep, de verhouding tussen zwijgplicht en meldplicht verduidelijkt moet worden en bovendien de zwijgplicht nader omschreven moet worden. Ook neemt de NBTG de aanbevelingen van de werkgroep tolken voor Doofblinden over om de beroepscode voor doofblindentolken van de NBTG aan te passen ter verduidelijking van het grijze gebied tussen de tolkvoorziening en de begeleidersvoorziening. Verder zal de beroepscode GGZ eveneens een update krijgen. Allereerst zal echter de algemene beroepscode aangepast moeten worden.


Daarnaast heeft de NBTG een brief ontvangen van een groep dove tolkgebruikers waarin zij hun zorgen uiten over het feit dat een aantal tolken zich niet aan de beroepscode van de NBTG zou houden dan wel die beroepscode ruim zou uitleggen. Hun voorstel is om samen met de NBTG naar de beroepscode te kijken en deze, waar nodig, aan te passen met als doel om de rol van tolken te verduidelijken (in het licht van de emancipatie van doven) met name in de grijze gebieden waarin tolken soms opereren.

De werkgroep Beroepscodes zal, naar aanleiding van deze brief, samen met vertegenwoordigers van Dovenschap, deze problematiek bespreken en aanbevelingen opstellen m.b.t. de wijziging van de beroepscode. Deze aanbevelingen zullen in het voorstel tot wijziging van de beroepscode opgenomen worden.


Bovendien krijgt de werkgroep de taak toebedeeld om te onderzoeken of de beroepscode in zijn geheel herzien moet worden en meer gebaseerd moet zijn op waarden i.p.v. regels. De beroepscode van de vereniging van tolken gebarentaal in Australië is bijvoorbeeld gebaseerd op een dergelijk teleologisch uitgangspunt. Een keuze hiervoor heeft uiteraard gevolgen voor de wijze waarop de beroepscodes aangepast zouden moeten worden.


In een opdrachtformulier van het bestuur is de bovenstaande taakomschrijving nader toegelicht.

De werkgroep rapporteert regelmatig aan het bestuur over de vorderingen van de werkzaamheden van de werkgroep. Vanuit het bureau van de NBTG wordt ondersteuning geboden bij de uitvoering van diverse organisatorische en administratieve taken.


De op te richten werkgroep Beroepscodes staat voor een uitdagende maar belangrijke taak.

Ben je enthousiast geworden door deze oproep en wil je tijd en energie steken in jouw beroepsvereniging? Herken jij je in onderstaand profiel?

Laat het ons dan weten door uiterlijk 25 januari a.s. een email met korte motivatie te sturen naar info@nbtg.nl.


Functieprofiel leden werkgroep Beroepscodes


Minimaal twee leden (van de maximaal zeven) moeten regelmatig binnen de GGZ tolken en minimaal één lid moet regelmatig voor doofblinden tolken.


Van een lid van de werkgroep Beroepscodes wordt het volgende verwacht.

Algemeen:

  • Is goed op de hoogte van de inhoud van de beroepscodes en de achterliggende principes;

  • Is goed geïnformeerd over actuele ontwikkelingen in het werkveld die een aanpassing van de beroepscodes noodzakelijk of wenselijk maken.


Vaardigheden en attitude:

  • Kan goed samenwerken met anderen;

  • Kan goed analyseren en duidelijk formuleren.


Beschikbaarheid:

  • Is bereid om gedurende een jaar gemiddeld 4-6 uur per maand in de werkgroep te steken.