Zoeken

Internetconsultatie 15%-regel tolkvoorziening werkdomein

Al langere tijd zijn wij in overleg met het UWV en het ministerie van SZW over een aanpassing van de 'hardheidsclausule' in de tolkvoorziening van het werkdomein.

Dit overleg heeft bij het ministerie meer urgentie gekregen na de motie die PvdA-lid Kerstens heeft ingediend bij de behandeling van de Wet centraliseren tolkvoorzieningen. In die motie heeft hij er op aangedrongen dat de tolkenvoorziening in het werkdomein maximaal zou moeten bijdragen aan het kunnen participeren van betrokkenen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt, en daarmee in onze samenleving. Hij heeft de regering verzocht, samen met belangenorganisaties en het UWV de knelpunten in de huidige regeling te inventariseren, respectievelijk te bezien of en hoe deze kunnen worden geadresseerd op een wijze waarmee bedoelde participatie optimaal is gebaat.


In artikel 7 van het Reïntegratiebesluit is geregeld dat het UWV ten hoogste voor 15% van de arbeidstijd de kosten van een tolkvoorziening kan vergoeden. In situaties waarin dit leidt tot onbillijkheid van overwegende aard, mag het UWV wel meer uren toekennen (ook wel hardheidsclausule genoemd). Het UWV doet dit nu alleen in incidentele situaties, bijvoorbeeld in de inwerkperiode en tijdens scholing. Het is met de huidige regelgeving voor het UWV echter niet mogelijk om in structurele(re) situaties meer uren toe te kennen aan tolkgebruikers, bijvoorbeeld als iemand een beroep uitoefent waarin veel gecommuniceerd moet worden.


Vanwege het belang dat het Kabinet hecht aan participatie, wordt het Reïntegratiebesluit aangepast, zodat ook extra ondersteuning mogelijk is in structurele(re) situaties waar dat nodig is.

Door een aanpassing van het wetsartikel kan het UWV de tolkvoorziening voor een hoger percentage toekennen indien de persoon met een auditieve handicap daartoe een onderbouwd verzoek doet.


Hiermee wordt aangesloten bij een eerdere wijziging van het Reïntegratiebesluit ten tijde van de centralisering van de tolkvoorziening. In een nieuw artikel (7a) is destijds bepaald dat voor de tolkvoorziening in de Participatiewet geldt dat het UWV voor een hoger percentage een tolkvoorziening kan toekennen indien de persoon met een auditieve beperking daartoe een onderbouwd verzoek doet.


Uiteraard zijn wij verheugd dat er een verruiming van de 15%-regeling zal plaatsvinden. De in beide artikelen gelijkluidende fomulering maakt alleen nog niet duidelijk welke criteria het UWV zal aanleggen alvorens een verzoek om een hoger percentage toe te kennen. Hierop willen wij kritisch reageren.


De informatie over de wijziging van het Reïntegratiebesluit is op de internetconsultatie-website van de overheid geplaatst, waar iedereen op kan reageren die dat wil. Reacties op de internetconsultatie kunnen uiterlijk 17 februari op die websiteingediend worden.


De Kerngroep Harmonisering Tolkvoorziening zal een reactie op de internetconsultatie indienen namens de belangen- en beroepsverenigingen. Over de inhoud van die reactie zullen jullie nader bericht worden.