Zoeken

Indexering tolktarieven/Algemene Voorwaarden Tolkcontact

Bijgewerkt: 11 nov 2020

Wij hopen dat jullie fijne feestdagen hebben gehad en dat er veel positieve ontwikkelingen op jullie pad zullen komen in 2020.


Indexering tolktarieven

Zoals jullie in de laatste nieuwsbrief van Tolkcontact hebben kunnen lezen, zijn de tolktarieven geïndexeerd per 1 januari 2020, zoals ook is vastgelegd in het Normbedragenbesluit.

De tolktarieven moeten volgens het Normbedragenbesluit geïndexeerd worden met dezelfde index als de CAO-lonen in de gezondheids- en welzijnszorg.

De huidige tarieven zijn geïndexeerd met een percentage van 1,45%. Het is ons niet duidelijk waarop het UWV dit percentage heeft gebaseerd omdat wij op een ander (hoger) percentage uitkomen als we kijken naar de index van de CAO-lonen in de gezondheids- en welzijnszorg. We hebben hierover uitleg gevraagd aan het UWV. Zodra we hierop een reactie krijgen, zullen we jullie informeren.

De reisvergoedingen zijn verhoogd met € 0,02 volgens een andere index, namelijk de consumentenprijsindex van september 2019. Deze indexering (2,6%) is juist toegepast.


Zoals jullie weten, loopt er inmiddels een onderzoek naar de tolktarieven door Cebeon, op verzoek van de ministeries van VWS, SZW en OCW en het UWV. Het onderzoek wordt waarschijnlijk in februari afgerond. Voordat het onderzoek en het rapport daarover definitief worden afgesloten, zullen wij nog een overleg hierover hebben met de ministeries en het UWV. Na afronding ervan weten we pas welke mogelijke gevolgen dit onderzoek heeft voor de tolktarieven en reisvergoedingen.


Algemene Voorwaarden Tolkcontact

Het UWV heeft ons bericht dat UWV en Berengroep aan de slag gegaan zijn met de algemene voorwaarden van Tolkcontact. Per 1 januari 2020 zullen een paar punten gewijzigd worden. Bekend is dat in ieder geval de passage die over de identificatieplicht gaat, zal worden verwijderd. Hierop hebben wij en de NSV al langere tijd aangedrongen in verschillende overleggen met het UWV/Tolkcontact omdat er o.i. geen juridische grond voor is.

Wij zijn dan ook heel tevreden dat Tolkcontact deze voorwaarde zal schrappen uit de algemene voorwaarden.

Over de overige wijzigingen in de algemene voorwaarden zullen julie door Tolkcontact geïnformeerd worden.

In de eerste helft van 2020 zullen de algemene voorwaarden nog nader bekeken worden door UWV en Tolkcontact, dus de nieuwe algemene voorwaarden zijn alleen tot medio 2020 van toepassing.