Zoeken

Contributieverhoging NBTG


We hebben van een paar leden een opzegging van het lidmaatschap van onze vereniging ontvangen en ook vernomen dat er bij sommigen onvrede heerst over het feit dat het besluit tot verhoging van de contributie zo laat is genomen waardoor men niet op tijd het lidmaatschap voor 2021 heeft kunnen opzeggen. Het lidmaatschap moet namelijk per 1 november opgezegd worden.

Het is inderdaad ongelukkig dat de beslissing van de ALV op een zodanige datum genomen is (7 november) dat leden daardoor niet de gelegenheid kregen om op tijd op te zeggen. Dat is echter niet bewust gebeurd, de datum voor de ALV is al lang geleden vastgesteld.

We hebben wel alle leden in de uitnodiging voor de ALV aangegeven dat er belangrijke financiële beslissingen genomen moesten worden op de ALV.

De beslssing om het tarief te verhogen is door de ALV, dus door de leden zélf, genomen. Overigens wordt er door ons geen PZO-bijdrage meer gevraagd (= € 29,00 ex btw) omdat we geen PZO-lid meer zijn, waardoor de tariefsverhoging feitelijk

€ 21,00 is.

De vereniging maakt ieder jaar een werkplan dat gebaseerd is op een bepaald budget, daar moeten we vanuit kunnen gaan. Daarom is de uiterste opzegtermijn ook 1 november.


We vinden het uiteraard heel jammer als leden het gevoel hebben dat ze niet genoeg uit het lidmaatschap van de NBTG halen en dat de kosten ervan dus, naar hun mening, niet voldoende gecompenseerd worden.


Wat ons betreft spreken de feiten voor zich ook al is het natuurlijk persoonlijk wat men hoopt te bereiken door het lidmaatschap. Zonder de inzet van de NBTG zou de positie van de tolk NGT er naar onze mening slecht uitgezien hebben aangezien de betrokken ministeries en het UWV de kosten voor de tolkvoorziening alleen zien stijgen en zij daarom willen bezuinigen op de tolktarieven, reisvergoedingen en het aantal te reizen kilometers.


De NBTG behartigt op de eerste plaats de belangen van tolken tegenover het UWV en de ministeries van VWS, SZW en OCW. Het gaat dan niet alleen om het optimaliseren van de tolkvoorziening zelf en de voorwaarden waaronder tolken moeten werken maar ook om de financiële belangen van tolken.


Er is heel veel ten goede veranderd de laatste jaren voor onze leden, denk o.a. aan

- het afwenden van de decentralisering van de tolkvoorziening naar de gemeenten eind 2017 wat rampzalig geweest zou zijn voor tolken;

- de centralisering van de tolkvoorziening per 1 juli 2019;

- de verhoging van de vergoeding voor tolken in teamverband van 75% naar 100% sinds november 2016;

- de verhoging van het maximum aantal te declareren kilometers van 90 naar 110 kilometers enkele reis in het werk- en onderwijsdomein per 1 januari 2017;

- Sinds januari 2017 is het niet langer nodig om een aparte aanvraag te doen voor de inzet van teamtolken in de werksfeer;

- Sinds 2017 worden uren van tolken die doorwerken tijdens pauzes van tolkgebruikers vergoed;

- Per 1 januari 2018 is het niet meer nodig om een aparte aanvraag te doen voor de inzet van teamtolken in het HBO- of WO-onderwijs;

- Met ingang van april 2018 is het mogelijk om teamtolken in te zetten in het onderwijs en in de werksfeer als de opdracht langer dan één uur duurt (i.p.v. twee uren);

- het tolktarief wordt weer geïndexeerd volgens een CAO i.p.v de prijsindex voor motorrijtuigen- en hondenbelasting per 1 juli 2019;

- de reisvergoedingen worden geïndexeerd sinds 1 juli 2019;

- een foutieve indexering van de reisvergoedingen door het UWV is gecorrigeerd waarop de NBTG vorig jaar heeft aangedrongen.


Voor de toekomst spelen er verschillende urgente kwesties waarbij wij de belangen van onze leden behartigen.

Momenteel zijn we verwikkeld in een heftige discussie met het UWV over een herziening van de tolktarieven volgens een marktconform tarief waarnaar het bureau Cebeon onderzoek heeft gedaan.

Wij hopen hieruit een hoger tarief voor onze leden te ’slepen’ dan het huidige tarief aangezien die naar onze mening niet marktconform is.


Bovendien zijn wij met de ministeries en het UWV in overleg over andere zaken die rechtstreeks of indirect van invloed zijn op de tolktarieven.

Zo willen de ministeries de tarieven voor tolken op afstand en voor teamtolken evenals de reisvergoeding en het maximum aantal kilometers voor het werk- en onderwijsdomein omlaagbrengen onder het mom van 'de harmonisering van de tolkvoorziening’.

Wij zitten samen met Dovenschap en Divers Doof (de kerngroep harmonisering tolkvoorziening) aan tafel bij de ministeries om dit te voorkomen.

Niet alleen willen we dat voorkomen, we dringen aan op een harmonisering die allerlei knelpunten wegneemt in de tolkvoorziening, een verbetering dus i.p.v. een verkapte bezuiniging.


Behalve de belangenbehartiging is de NBTG natuurlijk ook op andere fronten bezig, zoals de professionalisering van het beroep, waarvan de implementatie van het specialisatiesysteem een onderdeel is. Ook een frisse nieuwe werkgroep O&S is dit jaar van start gegaan met het doel om nascholingen van kwaliteit aan te bieden met aantrekkelijke korting voor onze leden.

We vinden het verder heel belangrijk om in de kerngroep samen met de belangenorganisaties Dovenschap en Divers Doof en de NSV te strijden voor een rechtvaardige tolkvoorziening, zoals de tolkvoorziening in het onderwijs voor 30+ en een verruiming van de 15% regeling in het werkdomein. Op beide gebieden maken we nu flinke vorderingen.


Wij gaan er van uit dat al deze inspanningen zowel letterlijk als figuurlijk veel meer opleveren dan de contributie zelfs inclusief € 50,00 tariefsverhoging.


Wij hopen dat jullie (mede) door deze nadere toelichting m.b.t. de contributieverhoging nog steeds het belang en het bestaansrecht van de NBTG onderschrijven aangezien we onze belangen alleen kunnen behartigen door gezamenlijke inspanningen van alle leden en door ieders financiële bijdrage.


Mocht je naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, dan kan je die via info@nbtg.nl aan ons stellen.