Zoeken

Brief Kerngroep internetconsultatie 15%-regeling


Onlangs hebben we jullie bericht dat de Kerngroep harmonisatie tolkvoorziening een reactie zou schrijven op een voorstel tot wijziging van artikel 7 van het Reïntegratiebesluit van het ministerie van SZW. Daarin is geregeld dat het UWV ten hoogste voor 15% van de arbeidstijd de kosten van een tolkvoorziening kan vergoeden. In situaties waarin dit leidt tot 'onbillijkheid van overwegende aard', mag het UWV wel meer uren toekennen (ook wel hardheidsclausule genoemd). Het UWV doet dit nu alleen in incidentele situaties, bijvoorbeeld in de inwerkperiode en tijdens scholing. Het is met de huidige regelgeving voor het UWV echter niet mogelijk om in structurele(re) situaties meer uren toe te kennen aan tolkgebruikers, bijvoorbeeld als iemand een beroep uitoefent waarin veel gecommuniceerd moet worden.


Door een aanpassing van het wetsartikel kan het UWV de tolkvoorziening voor een hoger percentage toekennen indien de persoon met een auditieve handicap daartoe een onderbouwd verzoek doet.


De informatie over deze wijziging van het Reïntegratiebesluit is op de internetconsultatiewebsite van de overheid geplaatst, waar iedereen die dat wenst een reactie op het voorstel tot wetswijziging kan indienen.


De kerngroep heeft een reactie ingestuurd namens de belangen- en beroepsverenigingen.


In deze reactie dringen wij, kort samengevat, aan op:

- transparante en toetsbare beleidsregels van het UWV op basis waarvan een beslissing op een aanvraag voor uitbreiding van de 15% uren tolkvoorziening genomen wordt;

- proactieve voorlichting door het UWV aan dove en slechthorende burgers en via een voor hen passend kanaal over de nieuwe mogelijkheden;

- korte beslistermijnen op aanvragen om uitbreiding van de uren tolkvoorziening;

- verdere investering in de competenties van de UWV-medewerkers die deze beslissingen zullen nemen;

- betrokkenheid van de kerngroep bij de uitwerking van de beleidsregels.


We zullen jullie informeren indien er nieuwe ontwikkelingen zijn rondom deze wetswijziging van art. 7 van het Reïntegratiebesluit.