U bent hier

Veelgestelde vragen

Over de NBTG

Wat doet de NBTG?

De Nederlandse Beroepsvereniging Tolken Gebarentaal (NBTG) behartigt de belangen van tolken gebarentaal in Nederland. De voortdurende professionalisering van het beroep is een van de kerntaken van de NBTG.
Ook vertegenwoordigt de NBTG de tolken tijdens overleg met overheidsinstellingen en is de NBTG gesprekspartner van onder meer belangenorganisaties van doven en slechthorenden en bemiddelingsbureaus voor tolken.

Wat zijn de missie en visie van de NBTG?

Missie
De Nederlandse Beroepsvereniging Tolken Gebarentaal (NBTG) behartigt de belangen van tolken gebarentaal in Nederland. Daarnaast wil de NBTG de bekendheid met het beroep en het maatschappelijk begrip voor tolken gebarentaal vergroten.

Visie
Wanneer men elkaars taal niet spreekt, is communicatie lastig. Via een tolk gebarentaal kunnen dove/slechthorende mensen en horende mensen goed met elkaar communiceren. De inzet van een tolk gebarentaal geeft doven en slechthorenden de kans op een gelijkwaardige manier deel te nemen aan de horende maatschappij. De NBTG geeft voorlichting over het beroep en zorgt ervoor dat tolken de mogelijkheid krijgen hun werk op een goede manier te doen, zodat optimale kwaliteit geleverd kan worden.

Wat zijn de doelstellingen van de NBTG?

Op deze pagina lees je meer over de doelstellingen van de NBTG.

Wat is de meerwaarde van de NBTG voor een tolk gebarentaal?

De NBTG is een beroepsvereniging voor tolken gebarentaal. Zij behartigt de belangen van tolken en biedt voordelen op het gebied van belangenbehartiging, professionalisering en kennisuitwisseling.

Ik ben op zoek naar nascholingen voor een tolk gebarentaal. Kan ik daarvoor ook bij de NBTG terecht?

Jazeker. De NBTG biedt diverse workshops aan voor tolken. Informatie over welke workshops er de komende tijd georganiseerd worden, kun je hier vinden. De workshops zijn voor alle tolken toegankelijk. Leden van de NBTG betalen een sterk gereduceerd tarief ten opzichte van niet-leden.

Ik ben aangemeld als lid van de NBTG. Op het machtigingsformulier staat dat jullie periodiek het lidmaatschap afschrijven. In hoeveel termijnen is dat?

 Studentleden betalen één keer per jaar. Tolkleden mogen per kwartaal betalen.

Berekent de NBTG btw over de contributie en publicaties?

Aangezien de NBTG als vereniging geen btw-plichtige organisatie is, berekenen wij geen btw over onze dienstverlening. Je kunt als ondernemer dus ook geen btw over NBTG-contributie of publicaties in vooraftrek verrekenen met de Belastingdienst, aangezien je immers geen btw betaalt aan de NBTG.

Klopt het dat lukrake administratieprogramma's vaak niet werken voor tolken en dat het NBTG-administratieprogramma wel geschikt is voor tolken? Wat is er anders aan het NBTG-programma?

Het programma van de NBTG is speciaal ontwikkeld voor het factureren van tolkopdrachten. Andere programma's bieden vaak geen functies, zoals het berekenen van het percentage van de inconveniënte uren, kilometerberekeningen, ingevoerde uurtarieven, etc. Het programma is geen boekhoudprogramma, maar een factuurprogramma. Het is bedoeld om jouw facturen op een eenvoudige en geautomatiseerde manier samen te stellen.

Tolkvoorziening

Waar vind ik algemene informatie over het recht op een tolk?

Algemene informatie over hoeveel uren een doof/slechthorend persoon recht heeft op een tolk en hoe deze tolkuren kunnen worden aangevraagd kun je vinden op de pagina recht op een tolk.

Waar vind ik de nieuwste tolktarieven?

In het normbedragenbesluit staan de tarieven voor de onderwijs- en werkuren. Dit normbedragenbesluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant. In de landelijke regeling van de VNG staan de tarieven voor de leefuren. Voor NBTG-leden is de meest recente versie te vinden in het Vakdossier Tolkvoorziening op het besloten ledendeel.

Wie bepaalt de tarieven voor de verschillende situaties?

Het ministerie van SZW heeft UWV de opdracht gegeven de tarieven voor de onderwijs- en werksituaties te bepalen. Het ministerie van VWS heeft de leefuren ondergebracht bij de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Dat betekent dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de voorziening in de leefsfeer. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft namens alle gemeenten een regeling opgesteld. De uitvoering gebeurt door Tolkcontact. Zij zijn verantwoordelijk voor de toekenning van de leefuren en de betaling van de tolkfacturen bij leefuren.

Wat moet ik doen als het UWV mij als tolk laat weten dat de uren van de klant op zijn?

Als de uren van de klant op zijn, moet je de klant daarvan op de hoogte stellen en de factuur naar de klant sturen. De klant kan nog proberen met terugwerkende kracht de (extra) uren toegekend te krijgen, zodat hij/zij het niet zelf hoeft te betalen. Deze aanvraag kan de klant doen bij zijn/haar regionale UWV kantoor (onderwijs- en werkuren) of bij Tolkcontact (leefuren).

Ook komt het wel voor dat tolkgebruikers van hun regionale UWV-kantoor hun tolkvoorziening jaarlijks opnieuw moeten aanvragen, terwijl dit formeel niet het beleid is van het UWV. Een herziening van de toekenning tolkvoorziening is immers alleen nodig als zich een wijziging heeft voorgedaan in de onderwijs- of arbeidssituatie.
Wat je klant dan kan doen staat beschreven op de website van Dovenschap.

Tolkopdrachten

Ik ben aangevraagd te komen tolken binnen een WSW bedrijf. Wie moet mijn factuur betalen?

Binnen het speciaal onderwijs en WSW-verband (Wet Sociale Werkvoorziening) is het niet mogelijk een beroep te doen op de tolkvoorziening. Dove tolkgebruikers hebben dan dus ook geen beschikking over tolkuren vanuit UWV. Zij komen wel in aanmerking voor de toekenning van tolkuren voor de leefsfeer, maar deze mogen niet ingezet worden in het speciaal onderwijs of de sociale werkplaats. De instelling voor het speciaal onderwijs en/of de sociale werkplaats moet de tolk bekostigen vanuit het budget dat zij krijgen voor de leerling en/of werknemer.

Ik ben gevraagd een gesprek bij UWV voor een WSW-indicatie te komen tolken. Wie is verantwoordelijk voor de betaling?

UWV heeft aangegeven dat zij op grond van artikel 35 van de Wet WIA UWV niet bevoegd is om voorzieningen, waaronder vergoedingen van doventolken, te vergoeden aan cliënten die in WSW-verband of in een beschutte dienstbetrekking onder verantwoordelijkheid van de WSW werken. Maar zolang de cliënt niet in een van deze beide situaties werkzaam is, is UWV wel bevoegd en moet zij de vergoedingen verstrekken. Als de cliënt bij het werkbedrijf (UWV) wordt uitgenodigd voor een gesprek over een WSW-indicatie, moet het werkbedrijf de tolk regelen en betalen.

Ik ben gevraagd te komen tolken voor een sollicitatiegesprek binnen een WSW-setting. Wie is hier verantwoordelijk voor de betaling?

Als de cliënt solliciteert naar bijvoorbeeld een beschutte werkplek is hij waarschijnlijk geïndiceerd voor een werkplek in WSW-verband. De WSW-indicatie mag voor UWV geen belemmering zijn de tolkvergoeding te weigeren. De cliënt werkt op het moment van sollicitatie immers nog niet in de WSW. Het maakt geen verschil of de cliënt wordt aangenomen dan wel afgewezen voor de functie. Ook in deze situatie is UWV verantwoordelijk voor de betaling.

Worden getolkte uren voor een sollicitatiegesprek tot de leefuren gerekend of tot de werkuren?

Alles wat leidt naar werk valt onder de werksfeer. Ook sollicitatiegesprekken, re-integratietrajecten etc.. vallen hier dus onder. Heeft de klant nog geen toekenning voor werkuren? Dan moet hij/zij deze bij UWV aanvragen.

Ik heb een tolkopdracht waarvoor ik heel veel moet voorbereiden. Kan ik de uren die ik gebruik om voor te bereiden in rekening brengen?

Volgens de huidige regelgeving is het niet mogelijk deze extra uren te rekenen. De overheid geeft aan dat de voorbereidingstijd al opgenomen is in het uurtarief.

Is het normaal dat de notaris de gegevens van de tolk bij het passeren van een hypotheek opneemt in de koopakte?

Als tolk moet je bij een notaris ook de akte ondertekenen die gepasseerd wordt. De wet op het notarisambt zegt hierover het volgende: Indien een verschijnende partij de taal van de akte niet voldoende verstaat, verschijnt mede een tolk, die zo mogelijk ook beëdigd vertaler is, die de zakelijke inhoud van de akte vertaalt. De akte wordt dan mede door hem ondertekend. Van zijn bijstand wordt in het slot van de akte melding gemaakt. De tolk tekent niet voor de inhoud, maar verklaart door deze handtekening alles vertaald te hebben.

Hoe zit het met de gebruikersrechten van beeldmateriaal waarbij ook tolken gefilmd worden/zijn?

Het wel of niet mogen publiceren van beeldmateriaal heeft te maken met de privacyschending van de geportretteerde en de wijze waarop de foto/film is gemaakt (in opdracht of niet in opdracht). In de meeste openbare situaties is er geen sprake van fotografie in opdracht en kunnen de foto's of het filmmateriaal gebruikt worden, zeker wanneer het momentopnames betreft. Meer informatie over beeldrechten kun je vinden op deze website. Leden van de NBTG vinden op het besloten ledendeel aanvullende informatie over dit onderwerp. 

Tolken op organisatie-uren; hoe zit het nou precies?


Let op: organisatieuren mogen alleen worden ingezet als meerdere tolkgebruikers tegelijkertijd gebruikmaken van dezelfde tolk.

Het administratief afhandelen van een tolkopdracht op organisatieuren bij Tolkcontact wijkt voor de tolk nu niet meer af van een tolkopdracht voor een individuele tolkgebruiker.
De coördinator van de organisatie die tolkuren toegekend heeft gekregen ontvangt van elke afgeronde tolkopdracht een bevestiging van Tolkcontact en kan dit op deze manier controleren. Net als bij de reguliere tolkopdrachten voert Tolkcontact ook bij deze opdrachten steekproefsgewijs controle uit.

Teamtolken

Wat is teamtolken?

Wanneer een opdracht intensief en/of langdurig is kunnen twee of meer tolken worden ingezet die elkaar afwisselen en ondersteunen bij het tolken. Meer informatie over teamtolken vind je hier.

Waarom zou ik als tolk teamtolken?

Door de inzet van teamtolken blijft de continuïteit en de kwaliteit van de vertaling gewaarborgd. De tolken zijn samen verantwoordelijk voor de vertaling en ondersteunen elkaar. Hierdoor wordt de kans op tolkfouten aanzienlijk verkleind.

Hoe verloopt de samenwerking bij het teamtolken?

Bij het teamtolken is één tolk actief aan het tolken en wordt hij/zij ondersteund door de tweede tolk. De tweede tolk controleert de vertaling en vult aan als de eerste tolk het niet goed heeft verstaan of begrepen. Na ongeveer 15 à 20 minuten wisselen de tolken van functie. De tolken kunnen op deze manier een langdurige en intensieve opdracht volhouden en zorgdragen voor een optimale vertaling. Hierdoor kan de klant optimaal participeren in de situatie.

Hoe kan een klant extra uren of een teamtolk aanvragen?

De klant kan een brief sturen naar zijn/haar UWV kantoor (werk- en onderwijsuren) of Tolkcontact (leefuren). In deze brief schrijft de klant waarom hij/zij twee tolken aanvraagt voor deze opdracht. Op de pagina teamtolken staan voorbeeldbrieven die gebruikt kunnen worden.

Tolken in justitie

Wat houden de Wet beëdigde tolken en vertalers en het Register beëdigde tolken en vertalers in?

Sinds 1 januari 2009 is de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv) van kracht. Deze wet vervangt oude wetgeving over beëdigde vertalers en bepaalt onder meer dat een grote groep afnemers uit het domein van justitie en politie, in het kader van straf- en vreemdelingenrecht, gebruik moet maken van beëdigde tolken en vertalers. Een van de instrumenten ter uitvoering van Wbtv is het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). In dit Register staan alle beëdigde tolken en vertalers geregistreerd.

Wat moet ik doen om beëdigd tolk of vertaler te worden?

Als je beëdigd tolk of vertaler wilt worden, moet je eerst een verzoek tot inschrijving in het Rbtv doen. Vervolgens wordt bekeken of je voldoet aan de inschrijfvoorwaarden uit het Besluit inschrijving Rbtv. Als dat zo is, word je door Bureau btv ingeschreven in het Rbtv. Aansluitend ontvang je een bewijs van inschrijving. Met dat bewijs van inschrijving kun je een verzoek tot beëdiging indienen bij de rechtbank waaronder jouw woonplaats valt. Je ontvangt daarna vanzelf een uitnodiging van de rechtbank om ter zitting te verschijnen. Tijdens die zitting zeg je de tekst van de eed of gelofte op waarna je door de rechter beëdigd wordt. Je ontvangt hierna een akte van beëdiging. Een kopie van deze akte moet je vervolgens ter completering van jouw dossier opsturen naar Bureau btv. Hierna ben je officieel beëdigd tolk en/of vertaler en sta je ook als zodanig geregistreerd in het Rbtv.

Is het verplicht om ingeschreven te staan in het register voor Beëdigde tolken en vertalers als ik een opdracht binnen het domein justitie wil aannemen?

Sinds 1 januari 2009 is de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv) van kracht. Een van de gevolgen is de introductie van het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). In artikel 28 Wbtv staat vermeld wie er in welke situatie verplicht is om een tolk of vertaler uit het Rbtv in te zetten. Deze afnameplicht geldt kort samengevat voor politie en justitie.

Wat zijn de tolktarieven als ik bij de rechtbank tolk?

De tolktarieven bij de rechtbank bij een strafzaak zijn vastgesteld door het Ministerie van Justitie. De tarieven voor het tolken bij justitie zijn vastgelegd in het ‘Besluit tarieven in strafzaken 2003’. Dit besluit is gepubliceerd in Staatsblad 2003, nr. 330. In artikel 4.2.3. staat het tarief vermeld voor tolken gebarentaal. Deze tarieven bedragen € 46,29 per uur, voorrijtarief: € 20,23 en reiskosten: € 1,54 per retourkilometer.

Gelden deze tarieven altijd als ik in een rechtbank moet tolken?

Als het geen strafzaak is, wordt de tolk niet vergoed door de rechtbank. De tolk kan dan door de dove persoon betaald worden uit de tolkvoorziening van de leefuren (indien de dove persoon hierover beschikt).

Moet ik bij het tolken in justitiële zaken een eigen uitvoeringsformulier meenemen?

Bij justitie hebben ze formulieren die de bode ondertekent en die dienen als declaratie. Vaak betalen ze rechtstreeks en dus niet op basis van een factuur. Je kunt uit laten betalen op basis van het formulier en hoeft niet te factureren. Een kopie van het formulier is in principe voldoende.

Zelfstandig ondernemerschap & verzekeren

Is er een (collectief) pensioen voor tolken?

Je kunt als Tolklid van de NBTG terecht bij Platform Zelfstandig Ondernemers (PZO). Zij bieden verschillende verzekeringen met korting aan. Ook kun je als zelfstandig ondernemer bij elke verzekeringsmaatschappij terecht.

Wat zijn de regelingen voor tolken NGT bij ziekte (kort of langdurig) en bij zwangerschap?

Ben je als tolk zelfstandig ondernemer? Dan moet je jouw eigen verzekeringen regelen. Je kunt dit bij een verzekeraar of pensioenfonds naar keuze doen. Tolken die zwanger zijn, kunnen een beroep doen op een uitkering bij het UWV (de ZEZ-uitkering). Daarnaast kun je binnen een arbeidsongeschiktheidsverzekering afspraken maken over een uitkering bij zwangerschap.

Is het nodig een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten?

Informatie over beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen en of het nodig is deze als tolk af te sluiten kun je aanvragen bij Platform Zelfstandig Ondernemers (PZO).

Facturatie

Welke tarieven moet ik berekenen als ik een opdracht bijvoorbeeld in december uitvoer, maar in januari pas factureer?

Je moet altijd de tarieven factureren die in het jaar dat je de opdracht hebt uitgevoerd van kracht zijn. Dus als je in december 2015 hebt getolkt, moet je op de factuur die je in januari 2016 verstuurt het tarief van 2015 hanteren.

Welk tarief geldt voor opdrachten die buiten de tolkvoorziening vallen?

Voor opdrachten buiten de voorziening kun je zelf een tarief vaststellen. De NBTG kan hiervoor i.v.m. de NMA geen richtlijnen geven.

Wat is de minimale tijd die ik kan factureren?

Voor zowel werk- en leefuren is dat een kwartier. Bij onderwijsuren geldt de werkelijke tijd in minuten. Meer informatie hierover is te vinden in het normbedragenbesluit of de Landelijke regeling tolkvoorziening voor mensen met een zintuiglijke beperking 2015.

Wanneer is er sprake van buitengewone werktijden en mag ik dus een hoger tarief declareren? Welk tarief is dat?

Voor de bepaling van de verhoging van de uurvergoeding in geval van buitengewone werktijden is aansluiting gezocht bij de cao Welzijn. In het normbedragenbesluit en de Landelijke regeling tolkvoorziening van de VNG staan de volgende uurvergoeding vermeld in geval van buitengewone werktijden:

Maandag tot en met vrijdag:

24.00 uur tot 6.00 uur: 140%

6.00 uur tot 8.00 uur: 120%

18.00 uur tot 22.00 uur: 120%

22.00 uur tot 24.00 uur: 140%

 

Zaterdag:

24.00 uur tot 6.00 uur: 140%

6.00 uur tot 22.00 uur: 130%

22.00 uur tot 24.00 uur: 140%

 

Zondag/feestdag:

24.00 uur tot 24.00 uur: 145%


Opdrachten buitenland:  

Voor de leefuren geldt hetzelfde vergoedingenregime als bij opdrachten in Nederland.
Voor werk- en onderwijsuren geldt: alle dagen en tijdstippen: 100%

Hoe moet ik mijn kilometers berekenen?

De te vergoeden kilometers gelden alleen wanneer daadwerkelijk is gereisd, ongeacht het vervoermiddel. De kilometers worden uitsluitend berekend met de ANWB-routeplanner volgens de ‘snelste route’ en op basis van volledige postcodes (zie www.anwb.nl). Het gevonden resultaat wordt per enkele reis naar boven op de eerstvolgende hele kilometer afgerond. (bron: normbedragenbesluit)

Als ik meerdere opdrachten op een dag tolk, maar tussendoor naar huis kan, hoe bereken ik dan mijn kilometers?

Je mag per opdracht maximaal 160 kilometers declareren. Kun je tussendoor naar huis, dan tel je per opdracht apart de kilometers. Zowel heen als terug. Stel dat je van de tolkopdracht in plaats A doorreist naar de tolkopdracht in plaats B, dan declareer je dus de kilometers van huis naar opdracht A, van A naar opdracht B en van opdracht B weer terug naar huis.

Zijn er uitzonderingen op het maximaal aantal te declareren kilometers?

Ja die zijn er. Er is een verschil tussen de werk- en onderwijsuren aan de ene kant en de leefuren aan de andere kant. Voor een aantal gebieden in Nederland geldt een uitzonderingssituatie, omdat het aanbod van (schrijf)tolken daar minimaal is en er vaak niet aan het maximum van 160 kilometer (werk/onderwijs) of 120 kilometer (leef) retour kan worden voldaan. Tolkcontact en UWV hanteren hiervoor een postcodekaart. Omdat het aanbod van schrijftolken lager is dan voor de gebarentolken ligt de grens voor hen iets ruimer. Voor de gebarentolken zijn de postcodegebieden waar men tot maximaal 220 kilometer (werk/onderwijs) of 180 kilometer (leef) retour mag declareren aangegeven met de kleur groen. Het gaat hierbij om de locatie waar de opdracht plaatsvindt en niet waar de tolk en/of klant woonachtig is. Voor opdrachten binnen de bruine postcodegebieden geldt een strikte 160 (werk/onderwijs) of 120 (leef) kilometer-maximalisering. Daar wordt het aanbod van beide groepen tolken voldoende geacht.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid aanspraak te maken op de hardheidsclausule als er om een andere reden meer kilometers gereden moet worden door de tolk. Voor meer informatie daarover kan de klant contact opnemen met UWV of Tolkcontact.

Zit er in de tolkurenvergoeding en reistijdvergoeding (niet reiskostenvergoeding) 21% btw?

De tarieven vastgesteld door de overheid zijn exclusief btw.

Mag ik wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten berekenen over te laat betaalde facturen?

Het is mogelijk om wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten te berekenen over te laat betaalde facturen. Het is dan wel raadzaam onderaan jouw factuur daar iets over te melden, bijvoorbeeld: ‘Betaling van deze factuur, respectievelijk de onderliggende declaraties, geschiedt binnen 1 maand na factuurdatum. Bij uitblijven van een betaling binnen deze termijn zal vanaf de eerste dag dat de betaling is uitgebleven - en zonder dat daarvoor enige nadere kennisgeving is vereist - de wettelijke rente in rekening kunnen worden gebracht.' Zoals blijkt uit deze zin is het niet nodig het kantoor eerst een aanmaning te sturen. LET OP: bij transacties die direct tussen tolk en klant verlopen is het wel vereist eerst een aanmaning te sturen.

Hier vind je meer informatie over het in rekening brengen van de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten.

Hoe werkt het berekenen van wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten in de praktijk?

Over het algemeen geldt er een betalingstermijn van 30 dagen, dit kan je ook op je factuur vermelden. Indien je niet expliciet de uiterste betaaldatum vermeldt dan mag je rekenen vanaf de dag nadat jouw factuur is ontvangen. Overheidsinstanties hanteren een betalingstermijn van 30 dagen. De betalingstermijn verstrijkt na 30 dagen, vanaf het moment van ontvangst van de factuur. Zie voor meer informatie  http://www.ondernemersplein.nl/regel/betalingstermijn/

Wij gaan er van uit dat de wettelijke rente en de incassokosten ook achteraf nog gevorderd kunnen worden omdat deze bedragen zonder aanmaning verschuldigd zijn vanaf de dag volgende op de dag waarop de wettelijke of overeengekomen uiterste dag van betaling is verstreken.

Aanmaning/herinnering sturen?

Bij instanties hoef je geen aanmaning te sturen, bij particulieren moet je een aanmaning sturen waarbij een betalingstermijn van 14 dagen geldt. In de aanmaning vermeld je dan ook het bedrag voor de incassokosten en de wettelijke rente die je gaat heffen na afloop van de betalingstermijn van 14 dagen.

Wettelijke rente:

Op dit moment is de wettelijke rente voor handelstransacties 8%. Handelstransacties geldt voor alle overeenkomsten met bedrijven en overheidsorganisaties. Voor niet-handelstransacties (dus particulieren of consumenten) is de rente 2%.
Controleer altijd de stand van de rente aangezien deze kan wijzigen:https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/armoede-en-schulden/vraag-en-antwoord/hoogte-wettelijke-rente

Hier is een rekenhulp: https://www.wettelijkerente.net/renteberekening.aspx.
Je kiest daar voor ‘wettelijke rente voor handelstransacties (samengesteld)’

Buitengerechtelijke incassokosten

Als het bedrag niet op tijd is betaald dan mag je vanaf de dag na het verlopen van de uiterste betaaldatum incassokosten rekenen naast de wettelijke rente. De incassokosten bedragen minimaal € 40,- en maximaal € 6.775,-. De berekening is wettelijk vastgelegd en gaat aan de hand van een percentage en een staffel. Tot € 2.500,- reken je 15% (met een minimum van € 40,-). Wij gaan er van uit dat je deze kosten in rekening mag brengen als je ook daadwerkelijk werk verzet hebt om je facturen betaald te krijgen, bijvoorbeeld door aanmaningen te sturen.

Zie voor de bedragen met percentages en de minimale en maximale bereking: https://www.rechtspraak.nl/Voor-advocaten-en-juristen/Reglementen-procedures-en-formulieren/Civiel/Paginas/Staffel-Buitengerechtelijke-Incassokosten.aspx

De betalingstermijn

Datum voorbeeld:
Op 1 maart 2017 ontvangt de overheidsinstantie/het bedrijf je factuur.
Dan beginnen de 30 dagen te tellen vanaf 2 maart. *
Op 31 maart is dan de betalingstermijn verstreken.
Op 1 april mag je dan een factuur sturen met daarop het nog openstaande bedrag, met daarbij de incassokosten en de wettelijke rente.

Rekenvoorbeelden:
Hieronder 2 voorbeelden van factuurbedragen waarbij de betaaltermijn is verstreken en je de wettelijke rente + de incassokosten mag berekenen:

Voorbeeld 1
factuur rente +incassokosten:
Openstaand incl BTW bedrag is € 100,-
Incassokosten: € 40,-
Wettelijke rente: €….
Totaal= 140+ wettelijke rente

Voorbeeld 2
Openstaand incl BTW bedrag is € 750,-
Incassokosten: € 112,50,-
Wettelijke rente: €….
Totaal= €750+ € 112,50 + wettelijke rente

* dit geldt alleen als je zelf geen andere afspraken hebt gemaakt over de betalingstermijn.

BTW

Tolkleden moeten een aparte rekening sturen voor de wettelijke rente en incassokosten zonder BTW. Dus geen BTW berekenen over de wettelijke rente en incassokosten. Als geen BTW wordt berekend, dan hoeft ook niet afgedragen te worden.

Kan ik facturen ook digitaal indienen?

Facturen voor het UWV (onderwijs- en werkuren) kunnen als pdf-document verzonden worden naar: ControlBBG@uwv.nl
Facturen voor leefuren kunnen gedeclareerd worden bij Tolkcontact via een digitaal factureringssysteem.