U bent hier

Nieuwe bestuursleden gezocht

De Beroepsvereniging Tolken Nederlandse Gebarentaal (NBTG) is op zoek naar twee nieuwe bestuursleden.

Kandidaten worden tijdens de ALV van november 2015 voorgedragen aan de leden en krijgen voor die tijd de gelegenheid om mee te draaien. Conform de statuten verdeelt het bestuur de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester in onderling overleg. Ook de portefeuilles worden in onderling overleg verdeeld onder de bestuursleden. Vanwege het vertrek van onze huidige voorzitter, zijn we voor één van de twee functies expliciet op zoek naar een bestuurslid met bestuurlijke ervaring. Leden én niet-leden kunnen zich beschikbaar stellen als bestuurslid. 

Interesse?
Heb je interesse in de functie van bestuurslid? Maak dat dan voor 1 juni 2015 aan ons kenbaar via e-mail. Een afvaardiging van het bestuur houdt een kennismakingsgesprek met potentiële kandidaten. In dit gesprek kunnen verwachtingen worden besproken en kan informatie worden uitgewisseld.

Profielschets bestuurslid NBTG
De Nederlandse Beroepsvereniging Tolken Gebarentaal (NBTG) is 26 jaar geleden opgericht om de belangen te vertegenwoordigen en de professionalisering van de - toen nog maar enkele tientallen - tolken gebarentaal te bevorderen. Na een aantal jaren van langzame, maar gestage groei kwam het beroep tolk gebarentaal in een versnelling terecht door de oprichting van een vierjarige HBO tolkenopleiding aan de Hogeschool van Utrecht. Het ledental stijgt jaarlijks door de instroom van nieuw opgeleide tolken en heeft nu de hoogte bereikt van 401 tolken en 36 tolkstudenten. Verder zijn er zo’n tachtig belangstellenden en donateurs.

Missie
De NBTG behartigt de individuele en collectieve belangen van tolken gebarentaal op alle niveaus. NBTG-tolken zijn professionele tolken die de noodzakelijke kennis over vak gerelateerde zaken binnen de vereniging kunnen halen én brengen.

Activiteiten
De hoofdactiviteiten van de vereniging zijn:

 • Het vertegenwoordigen van tolken Nederlandse Gebarentaal bij overheidsinstanties, met name bij de gesprekken over de tolkvoorziening in het kader van de participatiewet, passend onderwijs en de WMO.
 • Nauwe samenwerking met diverse stakeholders, zoals belangenorganisaties voor doven en slechthorenden, Stichting Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken (RTG), Tolknet en de Hogeschool Utrecht.
 • Professionaliseren van het vak. De NBTG is actief betrokken bij ontwikkelingen rondom het beroep.
 • Betrokkenheid bij de European Forum of Sign Language Interpreters (efsli).

De NBTG kent een actief verenigingsleven:

 • Twee á drie keer per jaar vinden bijeenkomsten plaats, waaronder de Algemene Ledenvergadering. Tijdens de bijeenkomsten discussiëren leden met elkaar over vak- en verenigingsgerelateerde zaken.
 • De NBTG organiseert diverse workshops en seminars, met als doel de professionaliteit van de tolken te bevorderen.
 • De NBTG organiseert, in samenwerking met andere stakeholders, bijeenkomsten voor tolken en tolkgebruikers. Doel van die bijeenkomsten is de bewustwording van tolken en tolkgebruikers rondom een bepaald thema te vergroten en het uitwisselen van ervaringen mogelijk te maken.
 • Via het kwartaalblad Interpres, sociale media en de website worden de leden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen, zowel inhoudelijk als organisatorisch, binnen en buiten de vereniging.

Structuur van de organisatie
Het bestuur bestaat momenteel uit zes leden: een voorzitter a.i., secretaris, penningmeester, twee algemene bestuursleden en een studentbestuurslid. Het bestuur wordt ondersteund door een manager beleidszaken, een bureaucoördinator en een communicatieadviseur. Deze drie freelance krachten ondersteunen de NBTG parttime. Een aantal werkzaamheden wordt uitgevoerd door speciale projectgroepen die bestaan uit leden die dit op vrijwillige basis doen.

Gevraagde kwaliteiten

 • HBO- of academisch werk- en denkniveau.
 • (Bestuurlijke) ervaring met kleinschalige organisaties die werken met betaalde krachten en vrijwilligers.
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
 • Goede contactuele eigenschappen, noodzakelijk voor de omgang met een brede variëteit aan organisaties, doelgroepen en individuen.
 • Collegiale instelling.
 • Bij voorkeur ook beschikbaar op werkdagen.
 • Met een helikopterview kunnen kijken naar ontwikkelingen in het vak.
 • Affiniteit met het beroep tolk gebarentaal en de dovengemeenschap.
 • Behartigen van belangen van de vereniging.

Vergaderfrequentie en tijdsbeslag
Het bestuur komt eenmaal per zes weken bijeen voor vergaderingen in Utrecht. Jaarlijks zijn er minimaal twee Algemene Leden Vergaderingen. Daarnaast zijn er regelmatig overleggen met projectgroepen en stakeholders. Het tijdsbeslag voor deze functie, inclusief vergaderingen en voorbereiding, vergt afhankelijk van eventuele uitbreiding van taken tenminste een dagdeel per week.

Wat hebben wij te bieden? 

 • Je kunt je bestuurlijke ervaring verdiepen/uitbreiden.
 • Je werkt samen met enthousiast en gedreven bestuur en bureau.
 • Je kunt je netwerk vergroten.
 • Je bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
 • Je hebt veel vrijheid om invulling te geven aan de functie.
 • We bieden een reiskostenvergoeding (€ 0.23 per kilometer).
 • Je krijgt een onkostenvergoeding voor gemaakte kosten.

Meer informatie
Wil je meer informatie? Neem dan contact op:
Anita Janssen, secretaris NBTG
Telefoon 06-20643645
E-mail: a.janssen@nbtg.nl